pátek 9. června 2023

Rozdělení lidské společnosti

 

Čtyři základní typy vědomí


1. Převrácené vědomí

Nejde ani tak o svědomí v pojetí tohoto pojmu, ale spíše o jeho absenci, která se vyznačuje záměrným jednáním ve zlu bez jakékoli míry lítosti, či viny. Typické pro anglosaskou civilizaci. Je zkamenělá v mylném pojetí Zla, už se odtamtud nemůže dostat, protože se odtamtud už dostat nechce. Jeho svědomí utrpělo převrácení hodnot, které lze jen stěží vrátit do stavu přehlednosti a zdravého rozumu. Typické pro tyto vtělené démony, lidská monstra, psychopaty, sériové vrahy, lidi, kteří páchají velké zlo a myslí si, že konají dobro, nebo se jen baví a užívají si bolesti druhých. Lež je pravda a pravda je lež.

2. Těžké svědomí

Zde sice stále existují činy zaměřené na zlo, zločin a omyl, ale provází je vina a lítost, což znamená možnost zvrátit tyto negativní stavy. Upřímná lítost naznačují snahu svědomí vykoupit se pro sebe. Obecně platí, že náboženství bývá prvním východiskem, jak zmírnit tuto úroveň vědomí, protože je to náboženství, které vždy nabízí naději na vykoupení a uzdravení pro každou zkroušenou duši a nebo alternativní studium Univerza. Špatné svědomí už funguje jako hořký lék, který sám duch začne vstřikovat do duše.

3. Čisté svědomí

Na této úrovni 3 opouštíme sféru chyb (které charakterizují nižší úrovně) a přecházíme do sféry vyvážených činů. Na úrovni 3 je svědomí v míru samo se sebou, v jeho historii jednání a myšlenek nejsou žádné viny, chyby ani závažné zločiny a je v klidu. Je to úroveň, která umožňuje vzestup k nejvyššímu bodu vědomí, začíná vyvíjet aktivitu v Dobru. Protože i v míru tento typ svědomí pouze ověřuje nepřítomnost negativních činů, a to je první krok k realizaci dobrých činů ve vašem užitečném životě. Protože víme, že v pravé hodnotě duše je přestat páchat zlo prvním krokem.

Nicméně, začít konat dobro, to je další krok. Na úrovni čistého svědomí existuje pocit úcty k lidským bytostem, existuje spravedlivé a správné mravní chování vůči bližním, ale stále chybí výrazné úsilí o větší zapojení do humanitárních a neosobních věcí, tj. je člověk, který je stále zaměřen na ego, a i když získal smysl pro morálku a rovnováhu ve společnosti, stále se ocitá pouze ve sférách svého zájmu, jako je rodina. Stále necítí ten impuls k provádění větších děl, neosobních služeb a činností, které již signalizují neosobní a bezpodmínečnou lásku vibrující v jeho srdci, která charakterizuje úroveň 4, poslední úroveň vědomí, tu, pro kterou Vesmír-Bůh konspiruje a pracuje na budování ve všech bytostech.

4. Odměněné svědomí

Zde je úroveň vědomí, která charakterizuje  velké humanisty, velké služebníky. Opačný pól převráceného vědomí, totálně polarizovaného ve Zlu, to je úroveň vědomí totálně polarizovaného v Dobru a v příčinách Dobra, až do posledních důsledků oběti. Toto svědomí již není izolováno ve svém osobním či rodinném hodnotovém jádru, začíná se starat o bolest druhých, jako by byla jeho vlastní, jako by to byla jeho rodina, jediná rodina. Univerzální Láska je palivem vašeho srdce. Tito lidé jsou však v tomto západním Systému zesměšňováni a ponižováni záměrně tou prvou skupinou, která je Systémem připravována jako většinová. Takové duše se již odřízly od veškerého materialismu a vyznání sobectví!

Univerzum je důvodem všech vašich činů a tužeb. Lidstvo je cílem všech jeho ideálů a dokonalé vědomí je jeho největší ambicí. Absorbujte stále více světla ze zdrojů  poznání, abyste stále více rozuměli Univerzu.Čas nechat se stále vykořisťovat již skončil, protože ty Duše, které berou lež jako pravdu již dnes nelze předělat.

čtvrtek 1. června 2023

Dobytek je nedílnou součástí přírody

 


ČESKO: Právě pratur a další velcí přežvýkavci udržovali v naší krajině mozaikovité bezlesí a na jejich existenci byly závislé hodnotné ekosystémy a celá řada rostlin a živočichů. Někdy se těmto přežvýkavcům říká „ekosystémoví inženýři“. Odhaduje se, že jejich celková biomasa byla dokonce větší, než je dnes hmota hospodářských zvířat. Člověk sice pratura vyhubil, ale pak tyto ekosystémy bezděčně zachránil tím, že začal chovat hovězí dobytek (což jsou v podstatě potomci praturů). Na jejich pastvinách se podařilo zachránit hodnotná společenstva a dnes představují pastviny jednu z nejcennějších součástí naší krajiny. Od roku 1990 u nás významně ubylo hospodářských zvířat. To významně zhoršilo stav naší krajiny. Jednak výrazně ubylo pastvin (zejména v nižších polohách) a jednak byla orná půda ochuzena o významný zdroj humusu, což významně snížilo její úrodnost a vodozádržnou schopnost. V rámci zlepšení stavu krajiny proto bude nutné masivně podpořit živočišnou výrobu, zejména podpořit menší venkovní chovy a zvýšit stavy hovězího dobytka. Tím jednak dojde ke zvýšení plochy cenných pastvin (a také jetelovin, které zlepšují stav půdy) a jednak se zvýší podíl chlévských zbytků, kterými bude možné obohatit půdu. EU se naopak snaží stavy dobytka snížit. To je jeden z mnoha ukazatelů toho, jak je Brusel mimo realitu a jak politika EU, jakkoliv údajně zaměřená na ochranu přírody, ve skutečnosti přírodě škodí. Je proto potřeba se přestat řídit podle EU a začít používat zdravý rozum. 

 AUTOR: Jan Sedláček 

ZDROJ https://cz24.news/jan-sedlacek-dobytek-neni-hrozbou-pro-krajinu-ale-jeji-nedilnou-soucasti/

 

Náš svět tady již staletí řídí cizí Vesmírný Parazit v zastoupení zde takzvaných „Elit“ jež se uchýlili zde na Zemi po prohrané vesmírné bitvě a zde chtějí si zachovat jednu z posledních kolonií pro svou energetickou potravu. Dovedou manipulovat s časem a vše již prohráli a proto aspoň zde na Zemi svou prohru chtějí znovu opravit k prospěchu svému a to hlavně zakrytím údajně v náš prospěch, protože Karma jim nedovoluje přímo lhát, tak lidi zavádí tak, aby s těmi hrúzami vlastně dobrovolně souhlasili – PAMATUJTE si to!