úterý 21. května 2024

Události příští-věř,nevěř-tvoje věc

Události příští-věř,nevěř-tvoje věc

V současné době však v lidských tělech působí jen poměrně málo takzvaných Mistrů dobra a zla, kteří si uvědomují svou Mistrovskou hodnost, ačkoli mnozí se připravují na vstup do lidské existence, jakmile se najdou dokonalé podmínky. Dobří Mistři, v souladu s božím
zákonem, přirozeně vstoupí do nově narozených dětských těl a stáhnou se před ostatními do pozadí – před svými učedníky. Zatímco zlí Mistři, když se naskytne příležitost, úmyslně poruší boží zákon tím, že vypudí a vyženou duše nemluvňat, a tím je okradou o jejich tělo, nebo vyženou duše z dospělých těl, která si pak přivlastní, a poté je posednou a budou se vydávat za tyto duše jejich přátelům a společníkům. To bude v blízké budoucnosti běžným jevem, a bude jim to usnadněno všemi, kteří podlehnou návalům vášně, kteří se nechají ovládat intenzivní nenávisti, žárlivosti nebo sebelítosti, nebo těmi, kteří budou neustálé dumat nad křivdami, které jim byly učiněny, nebo kteří si zvykli neustále odsuzovat druhé lidí, a kteří se jednoho dne náhle probudí v jiném světě bez svých fyzických těl.
A budiž známo, že Antikrist se rovněž připravuje na to, aby se projevil, až vše bude připraveno a na Zemi bude uvolněno dostatek takových zlých sil, které by posloužily jeho záměru, a které budou vyžadovat jeho vedení a kontrolu. Protože se na to připravoval po tisíce let, když vycvičoval své Mistry zla, kteří na oplátku pečlivě uskutečňovali jeho plány a jen zřídkakdy při tom selhávaly, a to prostřednictvím svých pozemských místodržitelů – velkých bankéřů a makléřů peněžních center, ředitelů průmyslových kartelů, politiků, vydavatelů novin, nevěřících vládních zaměstnanců a veřejných činitelů, všech bezduchých jedinců, kteří myslí pouze na sebe, a kteří bez váhání a nemilosrdně srážejí ty, kteří jim stojí v cestě. Tito
lidé nevědí, že jsou absolutně pod kontrolou těchto sil zla. A i kdyby to věděli, jejich morální založení se natolik oslabilo díky navyklé poslušnosti sobeckým instinktům, která se v nich vypěstovala, že by měli jen malou sílu k tomu, aby mohli vzdorovat silám svých Mistrů, které je ovládají. Až bude vydán rozkaz, všichni tito lidští činitele budou nuceni bojovat pod praporem Antikrista, toho, kterému tak dlouho sloužili a který v té chvíli bude vyžadovat a vynucovat si jejich absolutní poslušnost.
Ale ty se ptáš, co bankéři, velcí průmysloví vůdci, vydavatele a mnoho tisíc dalších myslí na vysoké úrovni, kteří se podílejí na podobném vykořisťování, a kteří si více či méně neuvědomují, že vykonávají něco špatného, protože byli vychováni a vycvičeni v tzv. kapitalistickém vědomí? Ti v současnosti nemohou akceptovat taková neprokázaná tvrzení, která jsou výše uvedená, a přirozeně se postaví se svými společníky na stranu nepřítele. Co se s nimi stane? Budou odsouzeni a zničeni společně s nepřítelem, i když nevěděli, že konají zlo?
Nebuď si tak příliš jistý ohledně jejich nevědomostí, protože v každém člověku je něco, co způsobuje, že pozná, kdy koná zlo – když využívá k vlastnímu prospěchu nevědomosti svých bližních, jejich slabosti nebo jejich neschopnosti se bránit.
A i když si tito lidé neuvědomují plný rozsah svého zločinu proti Bohu, nebo nevědí, že ve skutečnosti slouží Velkému nepříteli člověka, přesto je nyní pravda dávána ve známost a je šířena po zemi, aby ji časem mohl slyšet každý člověk. Když se velká soužení, která zanedlouho postihnou lidstvo, začnou projevovat neustále se zvyšujícím a zcela jistě
pomstychtivým násilím, tito lidé začnou smýšlet jak nikdy předtím, budou velmi silně toužit po poznání pravdy, a budou hledat všechny možné způsoby, jak těmto okolnostem uniknout.
Nejprve se obrátí na církve, které jim nabídnou ukřižovaného Krista, o kterém budou prohlašovat, že je spasí. Obrátí se k psychologii, spiritualismu, různým kultům, z nichž většina jim nabídne oblíbenou frázi, kterou nepřítel v posledních letech vštěpoval do myslí jejich stoupenců – „neexistuje zlo, existuje pouze dobro“, až zlo bude tak všude kolem nich, že budou vidět, slyšet, cítit, a proto myslet sotva na něco jiného než na zlo. Teprve potom
budou tito hledači vedeni těmito Mistry dobra, kteří jsou neustále na pozoru, aby pomohli každému, kdo upřímně hledá pravdu, k těmto zde podaným myšlenkám, a v tu chvíli budou připraveni jim naslouchat a rozpoznat je jako pravdu. Všem těm, kteří uznají a už budou vědět, komu sloužili a kteří budou ochotni a dychtiví po tom, aby se navždy zřekli své osobnosti a všech jejich nároků, bude ukázána nejen cesta, jak tomu všemu uniknout, ale budou s láskou vedeni na bezpečné místo.
To vše předvídá a zároveň oznamuje všem, kteří čtou, aby se připravili na velkou bitvu Armagedon, která zanedlouho začne na fyzické rovině a která je již prakticky vyhrána na
vnitřních rovinách, neboť Nepřítel se všemi svými kohortami je nucen silami dobra, aby se z těchto říší odebral co nejvíce navenek, až přímo na fyzickou rovinu, když si mnozí z nich myslí, že tam mohou uprchnout tak, že se vkradou do lidských těl.
Ale jejich existence tam bude jen krátká, protože bitva ve vnějším světě bude brzy probíhat s děsnou intenzitou a mocné síly bojující za spravedlnost rychle přivedou věci do takové krize, že všechny síly temnoty budou přinuceny, aby se plně odhalily před světem, a tak aby všichni lidé viděli tyto síly a všechny ty, proti kterým bojují, a potom už navždy budou o nich vědět, že to jsou ďáblové.
A díky samotnému faktu, že bitva bude vedena v naprostém odhalení, bude vyhrána silami světla. Protože tak jako temnota nemůže existovat v silném denním světle, tak i tyto sily zla (které čerpají veškerý svůj život a moc z temnoty, zvláště ze zatemněných lidských myslí, záměrně klamaných a nevědomých si své božské přirozenosti, své jednoty s Kristovou mysli), když světlo Božského porozumění vstoupí do vědomí lidí, se obrátí proti sobě, a kvůli samotné destruktivitě jejich povahy se začnou navzájem ničit, až dokud z nich nikdo nezůstane, a jejich duše zmizí v chaosu a temnotě, odkud přišli.
Ale nemysli si, že to není všechno ve Velkém plánu a že Antikrist a všechny jeho kohorty nejsou nyní zcela pod Mou dokonalou kontrolou. Neboť skrze něj a jeho protichůdným sílám poskytuji kázeň a trest, kterými se člověk učí neomylně poznávat dobro a zlo. Žádný člověk nemůže opravdově poznat dobro a zlo, dokud neochutná a nenají se do sytosti plodů zla.
Dokud nebyl stvořitelem zla-SVOU OSOBNOSTI-natolik poučen a doveden až ke krajnosti sobeckého požitkářství, aby se poučil pošetilosti a prázdnotě toho všeho, a aby nakonec procitnul jako „marnotratný syn“ a zatoužil po domě svého otce a po dobrotě a hojnosti u jeho stolu, které odhodil a vyměnil za plevy vnějšího světa, a vydal se na cestu domů do království svého otce.
Ti, kteří se v tomto životě neprobudili k poznání své duchovní podstaty, budou muset čekat dlouhou, velmi dlouhou dobu na další příležitost, protože se nemohou vrátit na zem během úžasného Nového věku, který jsem připravil pro Své děti, které naslouchaly Mému hlasu a které hodlám vést do království světla a lásky, které snáším z nebe mezi lidi.
Celé na stránkách: http://www.astrotheologie.wz.cz/NEPRITEL.pdfčtvrtek 9. května 2024

Eter(Síla) a jeho podstata

Eter(Síla) a jeho podstata.


Nádherné energetické matrice, které se spojují do galaxií, také určují vaše zdraví, povahu atomových vazeb a veškerou dynamiku mezi nimi.Co je důležitější, diskutovanou dynamiku lze aplikovat na každodenní život a použít k hlubšímu pochopení fyziky jemných sil.Pokud se podíváme na fraktální energetické matice vesmíru zeširoka, zarazí nás spirálovité formy.
Tato skutečnost byla také pozorována a začleněna do starověké orientální vědy a umění. Vaše fyzická forma byla zhuštěna do spirálovité formy, jak se vaše buňky množily v děloze. Kapradiny a většina ostatních živých bytostí se také vyvíjejí spirálovitě. Ale jaké jsou jemné síly, které se spiknou, aby modelovaly fyzickou formu z energetických vírů? Eter byl záměrně odstraněn z Mendělejovi tabulky prvků aby zmátl vědeckou komunitu. Až budoucí vědecká komunita uzná existenci éteru, lidstvo dostane do vínku i volnou energii,ale jen za předpokladu uznání éteru. Žvanění o ezoterice, která dnes má velký Buum a vylíhlo se takových agentů jako hub v lese, stejně nevede k pochopení základních sil Univerza, ikdyž ti, co absolvují různé semináře si to falešně myslí, nebudu dál rozvádět, jelikož je to zatím ztráta času a sil.
Abych odpověděl, jaké jemné síly kondenzují energii éteru do hmoty, představme si spirálu temných a světlých ramen, jaká se objevují v galaxii. Tato forma může být viděna jako zploštělý vír. Jakýkoli vír vyžaduje rovnováhu mezi odstředivými (entropickými) silami a dostředivými (centropickými) silami, jinak přestane existovat. Současná západní fyzika se rozhodla zaměřit se na entropické síly jako na dominantní síly, které jsou základem veškeré dynamiky.Toky plynoucí z éteru se vždy snaží nastolit co největší harmonii.
Éter je zapomenutý, centrický faktor ve vzorci života. Dokud nebudou éter a centropie znovu začleněny do našich vzorců myšlení, bude naše vize poloslepá.K čemu jsou nám teorie, když je nakonec nemůžeme použít ke zlepšení našich životů?
Konkrétněji lze éter(Sílu) vizualizovat jako médium, které nás obklopuje a prostupuje. Kolem Země a každé živé bytosti je vrstva éteru. Vaše éterická vrstva je vaše éterické tělo. Je to část EMP, která leží nejblíže vašemu fyzickému tělu (prokazuje své vlastnosti při hledání centra) a je energetickou šablonou pro vaše fyzické tělo.
Věrný povaze Vesmíru je Éter paradoxně tím, co může sjednotit nebo oddělit jakékoli entity ve Vesmíru. V Síle (éteru) leží mechanismus, jak může záměr působit na jemné síly, které ovlivňují fyzický výsledek. Představme si, že z myriády vibračních vzorců, které tvoří hmotu a energii, se soustředíme na myšlenku osoby, kterou známe. Tato myšlenka je zdrojem bioelektrického impulsu vyslaného do vesmíru. Výsledná vibrace je ve skutečnosti kombinací mnoha vibrací (našich myšlenek, pocitů a vůle), které souvisí s naší reakcí na danou osobu. Řekněme, že cítíme Lásku k osobě, na kterou myslíme. Tento pocit má zvláštní vibraci, stejně jako naše vizualizace jejich fyzického já, naše vzpomínky na ně atd. Vibrační charakteristiky vlnových vzorců, které obsahují Láskyplný záměr, působí na okolní Éter zvláštním způsobem. Takto vysoce vyvinutý záměr vibračně vytváří "rotaci" původního vibračního přenosu. Vědomí Lásky ztělesňuje harmonické entropické a centropické vektorové složky.
Sedm typů Síly - éteru
1.SÍLA KAPALNÉHO ÉTERU. Skládá se z gravitačních provázků, karmické síly a Lásky. Vlastnosti jsou poněkud tekuté a tekoucí. Tekutý éter má schopnost přímo podporovat éterické funkce živého těla.
2. REGENERATIVNÍ ÉTEROVÁ SÍLA. Skládá se z pulzních proudových řetězců a sítě výsledných pulzních magnetických polí. Pomohl by při hojení všech ran a při degenerativních stavech.
3. TRANSMUTAČNÍ SÍLA ÉTERU. Konkrétní obsah není v tuto chvíli objasněn, ale skládá se ze sluneční energie transmutované lidmi.
4. INSPIRATIVNI SÍLA ÉTERU. Obsah zahrnuje soucit, struny Univerzá energie a univerzální vyzařování. To umožňuje komunikaci krásy a vynalézavosti, kterou poskytuje Vesmír.
5. TRANSCENDENTÁLNÍ ÉTEROVÁ SÍLA. Aplikováno prostřednictvím souladu s Univerzálním zákonem, magnetickým vyrovnáním. Tato éterická síla pomáhá při překonávání hranic času, prostoru a vědomí.
6. VÍCEROZMĚRNÁ ÉTEROVÁ SÍLA Složená z Lásky, soucitu, karmické síly a planetárních sil. Pomáhá přivést jednotlivce do harmonie s jeho/její potenciálem zvýšit vědomí lidského stavu.
7. SYNERGISTICKÁ ÉTERICKÁ SÍLA
TOTO BUDE ZDROJ VOLNÉ ENERGIE. BUDE TO KARMICKY SMĚŘENÉ A JEDINEČNĚ JEDNODUCHÉ.

P.S. Dnes je 10.5.2024 a již druhý den je začáraná obloha, ůdajně vysoká oblačnost. Příroda bude reagovat čištěním ovzduší od těchto vymožeností prudkým větrem, vždy tak cca za 2-3 dny po "začárání", tj. 13-14 května bude vichr.