čtvrtek 31. ledna 2013

Odkrývání slovanské historie I.


Před nedávnem jsem narazil na velmi pěkný film, který popisuje pátrání po starých slovanských kulturách, jež záměrně byly zapomenuty. Film mně natolik zaujal, že jsem dostal nápad tyto informace podat našim čtenářům formou celého překladu, pro lepší vnímání krásného snímku pátrání po naší historii.Proto jsem se obrátil na naši Vla Bi s prosbou o překlad, zda by Vám tyto zajímavé informace mohla podat prostřednictvím překladu. Vla Bi se tohoto úkolu zhostila a my Vám tedy můžeme předat tyto nádherné informace i v podobě povídek.
Tímto chci za sebe i Terezku, protože jsem to i s ní konzultoval naší  Vla Bi moc poděkovat za práci pro nás všechny. Děkujem.
Odkrývání slavné  slovanské historie
Díl I.

I.                   ARKAIM


Při letu závěsného motorového kluzáku došlo k unikátnímu objevu – starověkého města Arkaim skrytého v hloubi Uralu. Pravděpodobně stovky let ležel před očima pozorovatelů, aniž by ho nějaká expedice objevila. Město se skrývalo před zraky lidí čtyřicet století, až na konci sedmdesátých let skupinka pozorovatelů udělala zmíněné letecké snímky. To, co na nich vědci uviděli, je překvapilo: Arkaim se na nich jevil jako dokonalá geometrická konstrukce, přesná a zřetelná. Podle obrázků nemohli uvěřit, že je před nimi město postavené před dávnými věky, vytvořené starověkými lidmi s daleko rozvinutějšími schopnostmi než my – polobohy.

Návštěvníci zde zjišťují silné paranormální jevy:  zastavuje se tu čas, střelka kompasu se bláznivě otáčí, lidé tu mají zvláštní pocity a slyší cizí hlasy. Každý předmět je metaforou, symbolem i obrazem, za kterými vidíme kosmologické představy lidí, jež ho vytvořili, představy o světě, vesmíru, o dějích a ideálech.

Město má velmi osobitou a zároveň dokonalou architekturu. Ve vnější, 5 metrů silné zdi byly čtyři vchody. Na tyto zdi navazovala obydlí s velmi malými komůrkami. Lze předpokládat, že obydlí nebyla určena pro rodiny, ale že to bylo ubytování pro jednotlivé věduny a celý Arkaim tak byl jakýmsi vzdělávacím centrem. Ulice stejně jako většina města byla postavena z dřevěných trámů. Škvírami mezi nimi mohla odtékat dešťová voda, a tak ve městě nehrozilo mokro. Střední část kupodivu neměla vchod, jen na jedné straně malý otvor. Na centrálním nádvoří pak vědci nalezli stopy po řadě ohnišť.

Centrum města sloužilo obyvatelům jako velký kalendář. Ve speciální věži mohli sledovat východy a západy slunce ve dnech rovnodenností a slunovratů. A také východy a západy vysoké i nízké Luny. Vědci zjistili, že tento starověký kalendář je přesnější než kalendář Mayů a navíc daleko starší. Místo sledování dějů na obloze však sloužilo nejen jako kalendář, ale také jako kultovní místo.


K areálu patří i chrám. Současně s tímto chrámem učenci odhalili podivné seskupení kamenů – několik spirál složených z kamenů. Existují zvěsti, že jestliže těžce nemocný člověk  projde celou spirálu a stane uvnitř, jistě se uzdraví.

 Ale to není jediná podivnost:  mnozí z těch, kdo pobývali v tomto záhadném městě, vyprávěli, že měli vidění – šedivé starce v dlouhých černých řízách. Pozorovatelé tu zaznamenali i fenomén anomální elektromagnetické i kosmické aktivity. Poslední odhalení hovoří o existenci nevídaných energetických a informačních toků.

Anomální zóny podobné Arkaimu se jeví jako místa přenosů signálů z kosmu. Především proto badatelé nazývají Arkaim odkrytým kanálem svébytné síly.

II.                 ALATYR


Před časem na úpatí Elbrusu narazila skupina výzkumníků expedice, kterou vedl Alexej Alexejevič, na neobyčejnou stélu. Na první pohled starou několik století, ale kdo a proč ji postavil na úpatí hory?

Hledajíce odpovědi , obrátili se ke starým letopisům. Když porovnali svůj nález s nákresy a zápisy v letopisech, dospěli k nečekanému závěru. Podle slovanské legendy nalezená stéla pravděpodobně ukazovala vchod do podzemního světa.

Ten se měl nacházet na úpatí hory Alatyr. Ale v současnosti hora s takovým jménem neexistuje. Historici se dlouho dohadovali, kde by se tato hora mohla nacházet. Jedni tvrdili, že v Altaji, druzí, že je to starověká hora v Uralu. Jaký však byl jejich údiv, když v jednom starém kavkazském letopise našli zápis, že zázračná hora Alatyr stála před staletími na místě současné hory Elbrus! Řeka Baksan tekoucí na úpatí Elbrusu se do čtvrtého století našeho letopočtu jmenovala Altut neboli Alatyr. To je „tekoucí z hory Alatyr“. Nabízí se tak důkaz, že Elbrus je skutečně mýtická hora Alatyr.

U jeho úpatí tedy může být místo, kde se nachází slovanský ráj – Irij. Elbrus-Alatyr-Irij je ruská Šambala. Je to místo sakrální, kam vstoupit je běžnému člověku zakázáno. Takováto místa se nacházejí vedle nás, ale v jiné, iraconální realitě, která nepodléhá fyzikálním zákonům, v nichž my žijeme. Pokud se vám nějakým zázrakem přesto ukážou, znamená to, že vaším osudem je změnit se k lepšímu a že jste hodni tato místa uvidět.


 Je-li Elbrus ve skutečností dávnou horou Alatyr a na jeho úpatí podle legendy leží vchod do slovanského ráje,  je tedy také nebeským palácem bohů, sídlí v ní slovanský bůh Svarog a je zde i rajský sad a Chrám Slunce.Badatele dešifrovali unikátní zápisy, ze kterých bylo jasné, že existovaly zvláštní „stavby“, které naši předkové stavěli, aby ukázali, kde se nacházejí tato posvátná místa, jež po celé věky zůstávala skrytá očím lidí. K oněm stavbám patří i ony tajemné stély. Byly vztyčeny v pozoruhodných místech na křižovatkách cest. Ukazovaly směr a skupina výzkumníků vedená Alexejem Alexejevičem se vydala na cestu, kterou nabízely.

První stéla, kterou vědci, zkoumali, byla zobrazenou tváří obrácena k východu. Podobně i další. Na konci cesty však stála poslední a směřovala - přímo do propasti. Ukazovala cestu, ne však živým, ale mrtvým duším, těm ukazovala přechod do jiných světů.

Ne všechny stély však ukazují cestu, líce jedné z nich je obrácena přímo k hoře jménem Tuzluk, jejíž vrchol má podobu hluboké číše. Přesně takové stavby stavěli v dávných dobách kvůli orientaci podle slunce. Co když právě tam se nachází bájný Chrám Slunce stojící u vrat na jiný svět?

Chrám tmy
Uvádí se, že rajský sad Irij v dávných dobách existoval. Když se však výzkumníci Sluneční chrám a místo nazývané slovanským rájem vydali hledat, museli nejprve projít zcela opačným světem - Chrámem Tmy.

Cesta expedice vedla mimo skály Ulukaj. Ale když se skupina přiblížila, počasí se nečekaně zhoršilo. Přihnaly se temné mraky, začal padat sníh. Členové skupiny už chtěli uvažovat o návratu. Ale tu bouře utichla a nálada se obrátila, a tak pokračovali v cestě.

Pak se ocitli v cíli: v souladu s legendou stáli před druhou stranou hory – před Chrámem Černého boha. Mračným místem, kde se podle legend skrýval temný bůh. Podle nich v nitru skal seděl stařec a svými dlouhými prsty přebíral kosti. Jmenovitě tento Chrám Černého boha expedice chtěla prozkoumat.


 Mezi jejími předními tlapami je úzký průchod  s prudkým tokem minerální vody. Hora učinila ohromný dojem už na arabského historika Alma Sudi, který ji ve svém životopise jako Chrám Černého boha popsal.

Nedaleko od chrámu na černé skále  vznikla druhá stavba. Obklopuje ji podivný vodní tok známý svou kvalitou. V něm podle legendy stála velká socha boha zpodobňující Saturna.

Jsou místa, kde není  dobré překročit určitou hranici a toto patří k nim. Je to nebezpečné nejen pro člověka, který se toho dopustí, ale i pro celé lidstvo. Nehledě na podobné obavy však výzkumníci vše prohlédli i uvnitř. Tam našli ohromný do skály vytesaný stupeň, na který by se mohlo vejít několik lidí. Nezdálo se, že by tento kamenný oltář vytvořila příroda, spíš byl vytvořen rukama člověka. Používal se- k přinášení obětí.


Ukázalo se, že když  výzkumníci dokázali najít vstup do černé hory, tak dokážou také zjistit, kde by se mohla nacházet skrytá vrata do ráje. A především právě na tu stranu je třeba hledat i Chrám Slunce a prověřit přesnost svých předpokladů.


Kalendář – Chrám Slunce
Když se výzkumníci vydali k hoře Tuzluk, k níž ukazovala jedna ze stél, pozorně prohledali její vrchol. Jejich předpoklady se naplnily. Před nimi se nepochybně objevil kalendář dávných Slovanů, který vznikl o řadu století dříve než kalendář Mayů. Dvakrát ročně, vždy v době rovnodennosti, slunce vycházelo z oné kamenné „číše“.

Někteří vědci se domnívají, že podobná místa lze najít na spojnicích odpovídajících tektonickým zlomům, které vznikly v důsledku pádů ohromných kosmických těles, jejichž hmota uvízla pod zemí. Proto v prostoru těchto zlomů lze zjistit neobyčejně silné vyzařování. Na takovém místě se prostor a čas chovají tak, že se člověk může dostat do paralelního světa. Přestávají tu platit nám známé fyzikální zákony, a pokud se tam člověk vydá, měl by být chráněn průvodci, posvátnými průvodci, kteří by fyzicky chránili tento irealní, metafyzický svět od naší reality. Je nebezpečné porušit toto duchovno, posvátno, vměšovat se není možné. Je to dokonce  trestáno.

Kameny napodobující „číši“ stojí z jedné strany v úhlu 30° vůči východní straně Elbrusu a z druhé strany ke stéle na úpatí. Výzkumníci pravděpodobně stáli u samých vrat do starověkého slovanského Chrámu Slunce.

Při sestupu na ně čekal ještě jeden nečekaný objev: na úbočí narazili na dva neobyčejné kameny. Ležely na linii východ – západ. Jejich podivný tvar napovídal, že mohly být oltáři s vydlabanými jamkami na obětní nápoj.

Řeka smrti - Chrám černého boha - ráj

Expedice byla téměř u cíle. Ještě však čekaly mnohé překážky. Ráj je od našeho světa oddělen řekou Smaroděnyj. Místní obyvatelé pro ni měly označení Kazolsu, což v překladu znamená Rudá nebo Ohnivá řeka.

Podle legendy vede přes řeku Smaroděnoje most. Je úzký a řeku překlene ve výšce 40 metrů nad vodopádem Sultán. Je to procházka jen pro silné nervy. Po překonání mostu výzkumníci strnuli úžasem: na cestě k rajskému sadu je očekával opravdový šok. Je to území Černého boha, které nelze obejít, je to opravdové carství temnoty. Všechno kolem mělo černou barvu – skály, písek i cesta. Nikde jediného ptáčka, jediné rostliny. Jenom hrobové ticho. Výzkumníci přiznali, že by sem nešli sami. dokonce chtěli místo obejít, ale jiné cesty tu není.


Za mrtvou, černou krajinou se najednou objevil úplně jiný obraz: jiskřivě zelená krajina náhorní plošiny. Že by tohle byl legendární ráj, kde podle legendy je sedm nesmrtelných světů? Členy expedice překvapil fakt, že na každém ze sedmi kopců byl jediný a vždy odlišný druh květů. Na spodním byly pouze modré zvonky, na dalším žluté zvonky a na nejvyšším bodě, kde byla plocha s obětními kameny, ohnivě rudé kvítky – horská astra. A tam výzkumníci našli vchod do starobylých skalních dolů a pecí. V souladu s předpokladem tu „bohové“ měli tajnou výrobu železa z rudy.

Expedice konstatovala, že to byly starobylé civilizace, které přiváděly své lidi k síle poznání. Nám ještě zbývá prošetřit množství náznaků toho, kde jsou tato starobylá poznání našich předků ukryta.

Černá magie

Výzkumníci také zjistili, že předkové se nezabývali jen duchovním povznesením, ale také černou magií. Vědmy a jiná nečistota se legálně scházely na horách, kde uspořádávaly sabaty. Podle legendy však mohly své reje provádět jen na některých místech. V této oblasti jsou silné anomální zóny, které v sobě schraňují jak dobrou , tak i zlou energii. Na místě, kde probíhala tato čarodějnická shromáždění a obětní obřady masově, nahromadila se bolest a strádání lidí. A očistit taková místa je prakticky nemožné.


Jmenovitě proto byly zdejší lesy a hory s oblibou vyhledávány čarodějnickými sbory, což je vzpomínáno v mnohých historických pramenech. Je znám celý systém takových míst. Existovaly takové posvátné mysterijní body v tradicích kultury Ruska, které byly známé jako duchovní nebo energetické. Jmenujme například Bělovodí, Altaj, Karelské hory, Sever, čím severněji, tím víc.

Významným takovým místem je Lysá hora v Kyjevě, kde se po mnohé věky odehrávaly hrůzné čarodějnické obřady, o nichž už dnes není pochyb.  Při nedávném archeologickém průzkumu zde byla objevena pradávná jáma, v níž byly nalezeny sežehnuté zbytky církevních knih a části několika ohořelých bezhlavých skeletů. Pokud člověk přijde na takové místo, pak všechno jeho zlo, agrese a vnitřní nečistota vystoupí na povrch. Není dobré tu pobývat. Ve třicátých letech minulého století zde byl postaven podzemní vojenský závod a v době okupace se zde kompletovaly německé tanky Tyger. Zachovaly se zápisy o pozorováních zde sloužících německých vojáků, kdy se na Lysé hoře setkávali se záhadnými fenomény. Potkávali zde temné postavy a slýchali šepot, v němž bylo možno rozeznat slova starobylých prokletí.


III.              JEZERO SVĚTLALA JAR

Archeologické výzkumy proběhly také v nižněgorodské oblasti nedaleko proslaveného jezera Světlojar. Byly zde nalezeny zbytky starých osídlení z 12. – 15. století. Když výzkumníci porovnali své nálezy se záznamy ve starých letopisech, pochopili, že narazili na důkazy, že tajemné město Kitěž skutečně existovalo. Tak krásná  legenda o městě na břehu jezera dostala reálné potvrzení. V letopisech je Kitěž popisováno jako fantastické město, které se před řadou století ponořilo do vod jezera, aby se skrylo před blížícími se hordami Tatarů. Od těch dob se mu lidé klaní jako svatému městu.


Město možná existuje dál, ale v jiné realitě, v paralelním světě. Místní lidé se sem chodí modlit a často slyší hlas zvonu, který jako by vycházel z hlubiny jezera. Už mnoho let ve výroční den probíhá na břehu slavnost, při níž dívky odnášejí do vody plovoucí věnce, jež pak mají ukázat, kde se nachází podvodní vchod do města Kitěž.

V sedmdesátých letech byla zorganizována expedice, která měla světlojarské jezero prozkoumat.  Mnozí účastníci expedice později přiznali, že v noci před potápěním se jim zjevil mnich v černém oděvu. Expedice skončila nezdarem. Vědci se setkávali s množstvím nekonečných problémů. Pociťovali, že síly přírody se proti nim spikly. Na cestě k jezeru nečekaně potkávali záhadné tlupy tuláků, neustále slyšeli hlasy. Není dobré, aby lidé, kteří nejsou připraveni, viděli své skutečné já, svůj odraz. To může takového  člověka přivést až k šílenství.  Není to však vina místa, ale nepřipravenosti člověka.
Expedice z roku 1968, ve které byli i geologové a hydrologové, důkladně prohledala dno jezera. Nenašli nic, co by připomínalo zbytky starého města. Archeologové pak ještě hledali pomocí speciálního geologického katru a získali tak obraz složení celého dna. V jeho severní části rozbor prokázal podivné útvary. Potápěči zde následně objevili kusy dřeva, které jevilo známky ručního opracování. Mohly to tedy být zbytky dávného města.
Expedice nepřinesla jednoznačné výsledky. Důležité však je, že vědci nevyloučili, že záhadný nález je starší, možná víc jak 10 století. To znamená, že na místě, kde se dnes nachází světlojarské jezero, kdysi stálo starobylé město, které mohlo být jazykovým centrem předslovanských civilizací.
V nižněgorodských lesích najdeme vedle sebe celou řadu jezer. Ale světlojarské je mezi nimi výjimkou. Jeho voda je naprosto průzračná, a to i v letním období. Má zcela zvláštní vlastnosti: v sudech vydrží čerstvá i několik let, lidé se sem chodí koupat a vodu si odnášejí s sebou, z jezera i pijí, protože je naprosto čistá. Možná je tam něco jak stříbro…
Záhada jezera však nedá vědcům spát. Poslední teorie vzniku jezera hovoří o tom, že stejně jako ostatní jezera kolem, vzniklo v důsledku pádu velkého kosmického tělesa na zem. Neobyčejné vlastnosti vody, pravidelný tvar břehů, velká hloubka kolem 30 metrů a dno ve tvaru číše tomu nasvědčují. Jezero tedy může být kráterem po dopadu velkého meteoritu.


Pokud k takové události došlo, měla by se díky svým rozměrům objevit i ve starých letopisech. A skutečně: v ruských bylinách se vypráví o obrovském ohnivém netvorovi Garaniči, který plival oheň, ničil vše kolem a pak zmizel v zemi. To všechno mohl být pohádkový obraz pádu meteoritu. Vysvětlovalo by to i mimořádné vlastnosti jezera – průzračnou léčivou vodu, kdy vidíte do několika metrů hloubky.
V nedávných letech byl obnoven archeologický průzkum okolí jezera. Vědci se zaměřili na hledání předmětů, které mohly být vytvořeny lidskýma rukama. Jejich datování spadá do 13. – 15. století a jsou dokladem fyzické existence města Kitěž. Dvě předchozí expedice nebyly úspěšné a přinesly daleko více otázek než odpovědí. Nyní je však jasné, že oblast jezera byla osídlena. Je však rozdíl v pojmech „osídlení“ a „město“.  Letopisy hovoří o „velkém městě Kitěž“, ale archeologové nacházejí pouze drobná osídlení. Ovšem v dávných dobách bylo jako „velké“ označováno město, které mělo 250 x 250m. Přesto se na základě těchto zjištění naskýtá otázka: kam jinam by případně ještě mohlo město zmizet?
Archeologové si všimli neobyčejných homolí v okolí jezera. Věří se, že skrývají věže podzemního města. To dalo impuls ke vzniku teorie, že město se nachází pod zemí a jezero skrývá do něj vchod. Místní obyvatelé vyprávějí, že každý měsíc neznámo odkud přicházejí přízraky černých mnichů. Obcházejí jezero a pak zase zmizí.
V období 16. – 19. století bylo běžně chodit kolem jezera zakázáno, aby byla ochráněna čistota místa. Místo bylo posvátné.  Mohlo se sem přijít jen na krátký čas a pěšky, protože pouze tak bylo možné očekávat duchovní očištění. Jen člověk s čistou duší totiž může uvidět ztracené město. Před ním se jezero rozestoupí, zazní vyzvánění zvonů, uvidí domy i lidi a může s nimi dokonce mluvit. Kdo přijde v noci, může uvidět odraz města ve třpytící se hladině. A znalci říkají, že se někdy lidem obdařeným telepatii a extrasenzorickými schopnostmi podaří „vstoupit do programu“ a dostat se do města, které se zrcadlí ve vodě. Ale vrátit se odtud – už nelze.


Všeobecně každý z nás má možnost uvidět město Kitěž. Jak to udělat? Skrze meditaci i šamani vstupují do irealního světa. Pokud jste připraveni na to, aby se váš osud změnil, váš život se spravil a zbavil se chyb, které jste si přiznali, nebo si chcete najít svůj smysl života, svůj záměr, měli byste navštívit město Kitěž.
A kde bychom ho měli hledat? Na dně jezera? Pod zemí? V jiném světě?
Možná je město následkem katastrofy zničené, nebo dosud žije, ale skryté lidským očím.
Posvátná místa chrání duchovní učitelé, kteří tam přebývají. Jsou to starověcí Atlanti, polobozi, kteří žijí v těchto místech Síly. Jsou to oni, kdo je zakrývají před obyčejným člověkem. Najít tuto Šambalu může každý, ale nejprve ji musí najít uvnitř sebe. Pokud v sobě Šambalu najdete, pak můžete vidět vše, co je pro vás skryté v existující jiné realitě.

Spojíme-li na mapě místa jako Arkaim, horu Alatyr a jezero Světlaja Jar, dostaneme rovnostranný trojúhelník, který byl v mnohých starých civilizacích symbolem moudrosti a poznání. Tam je možné hledat odpovědi na mnohé otázky vzrušující lidstvo. A kdo za nimi stojí? Mohli to být legendární Atlanti? Nebo obyvatelé Šambaly? Jasné je jedno: jestliže obyvatelé Země rozvinou své schopnosti,  kdokoliv najde stará znamení, která po sobě zanechali. Člověk se musí jen naučit vidět náznaky stojící před ním.


úterý 29. ledna 2013

Projekt GEGENE
Projekt GEGENE je velmi zajímavý experiment s funkcí velmi výkonného generátoru, který dává výkon až v několika kW za pomoci běžného indukčního vařiče  a ploché bifilární Teslovi  cívky.
V projektu GEGENE  je použita Teslova bifilární cívka, vyrobená z dvojlinky a indukční vařič jednoplotýnkový. Na vývodu GEGENE generátoru však musíte použít odporové zátěže, jako standardní žárovky, halogeny, ne induktivní zátěž. Neméně zajímavé je, že u tohoto zařízení musí být zátěž nejméně 1,5 kW, při nižší zátěži zařízení nebude v rezonanci a nepojede.
foto JNaudin


Hlavním zdrojem generátoru je indukční vařič, tedy jeho cívka a doplňující sekundární cívka plochá, bifilární, kterou si musíte vyrobit. Regulaci zařízení tedy provádíte jednoduše samostatným indukčním vařičem, jeho ovládacími prvky.  Takže nepotřebujete žádné speciální elektronické obvody v tomto experimentu.
Teslovu plochou cívku provedete síťovou dvojlinkou, jejíž největší průměr bude kopírovat největší rozměr plotýnky vařiče. Spotřebič jako žárovky musí být na napětí, které užíváte pro napájení indukčního vařiče, tedy u nás 230V.
Postup zapojení obvodu Teslovi cívky na zátěže, je umístit tuto cívku naplocho na desku vařiče. Stisknete tlačítko na vařiči Start/Stop a poté tlačítko nastavení výkonu vařiče. Při zapojení zátěže 1,5 kW stačí nastavit výkon vařiče na 800 – 1000W. Více nemusíte, to je zbytečně hodně. Na začátku při zapojení vařiče se objeví na display chybový kód, že na desce vařiče není nádobí. To odstraníte tím, že na cívku Tesla, položíte kousek plechu cca 180x180mm, jak se rozsvítí na vařiči, že je funkční, tuto Fe desku ihned odebrat, protože by se plech rychle rozehřál a mohl poškodit vaši Teslovu cívku, je to stav spuštění. Pokud máte na výstupu vše dobře zapojeno jak je uvedeno v práci pana Naudina  http://jnaudin.free.fr/gegene/indexen.htm  žárovky by se  měly rozsvítit na plný výkon, tj. nejméně obvod s výkonem 1,5kW. Nemusíte mít žádné obavy s cívkou Tesla, ta se nebude ohřívat a můžete s ní manipulovat i rukama. Jinak samozřejmě při chodu vašeho obvodu musíte u něj dodržovat všechny zásady a bezpečnost, jako u el. energie.
Byl dokonce proveden test s uzavřenou smyčkou generátoru o výkonu indukčního vařiče 350W – jeho výkon byl nedostačující, ale bude se provádět test s vyšším výkonem vařiče. 
U testu č. 14, byl použit příkon  indukčního vařiče 5/10 tj. 1200 W  a plné napájení zátěže o výkonu 3 550W.
U testu č. 16, byl použit  příkon 1200- 1 333W a plné napájení zátěže 4 180W.

Pro napájení zátěže byla tedy použita námi vyrobená klasická bifilární Teslova cívka, jež byla připojena obvodem na zátěž halogenových žárovek 1,5kW.  „Romero UK“ jenž tento test prováděl také, však ještě přidělal další cívku,která měla sloužit na využití přebytku energie a jí doplňovat vstup napájení celého zařízení.  Bylo velmi zajímavé, že tento systém je schopen se synchronizovat v optimálním bodě stabilizace. Tímto bylo dokázáno v testu, že generátor GEGENE nejen že byl schopen rozsvítit spotřebu 1,5kW v podobě halogenových žárovek, ale vracet zpět druhou pomocnou cívkou přes diodový usměrňovač a měnič do vstupu 150W. Takže test dokazuje, že systém bude možné uvést do stavu smyčky.
Všechny videa i obrázky máte v základním zdroji informace zde:   http://jnaudin.free.fr/gegene/indexen.htm
Co  k tomu dodat. Již na konci roku jsem upozorňoval, že se v roce 2013 budou objevovat nová a nová řešení zdrojů energie. Myslím, že toto zařízení má pro mnoho kutilů a vůbec běžné populace velké přednosti a budoucí potenciál, jde toto sestavit z běžně dostupných věcí a zařízení, velmi jednoduché  a při možnosti funkce odporových zátěží, se naskýtá využití zařízení na výrobu tepla, kotlů a to velmi jednoduše, bez použití nákladných vodíkových buněk atd.

neděle 27. ledna 2013

Síla a její uchopení
Jsou neviditelné rozměry světů, které nejsou nějak odděleny od sebe, ale navzájem se prolínají. Ve všech těchto celcích udržuje Síla všechny přírodní zákony jednotné. Z Univerza neproudí zlá nebo dobrá energie, z něj proudí jen jedna energie, kterou nazýváme Síla a je jen jedna, tedy ne dobrá, ani zlá, je neutrální, jinak by totiž neexistoval jen jeden tvůrce Univerzum(Bůh), ale dva. Tato Síla proudí neustále celým stvořením a pro lepší uchopení si ji můžete představovat jako bílou, světle modrou jemnou mlhu, povídat si s ní,  nedá se od stvoření oddělit. Je všude, ve vzduchu a my  ji můžeme jen vědomě do sebe vstřebávat, oproti jiným živým bytostem, je ve vodě, v rostlině, zvířeti a tedy i člověku. Neexistuje nic, žádný prostor,  kde by nebyla. Tato Síla proudí i člověkem a ten se právě liší od zvířat svým uspořádáním, tedy možností mu danou ji řídit. Tuto sílu je právě možno přijat citem a pak tuto Sílu člověk směřuje svými myšlenkami, představami, vlastně ji moduluje.
Dnes mnoho lidí podléhá iluzi, že myšlenkou si může přitáhnout cokoliv ho napadne. Jenže člověk neobeznámen tímto věděním nic nedokáže, protože myšlenka je velmi slabý elektromagnetický impuls v prostoru možných realit, kterých je nekonečné množství, tento malý impuls nemá většinou samostatně schopnost a energii, dokázat nějakou realizaci představy, bez tohoto poznání. Vy však tuto Sílu jako lidé, můžete řídit a to doslova samočinně. Všichni stále hledají tu pravou cestu a motají se dokolečka, proč si to lidé tak stále dělají těžké!
Stačí vědět a představit si, jak vámi proudí tato Síla, nebo ji přijímáte svým dechem a pak svými myšlenkami, nejlépe citově zabarvenými  ji vedete tím  směrem, kam potřebujete. Stačí jen na vašem prostém cítění, nejlépe emociálně zabarveném myšlení a hlavně vědění o přítomnosti této Síly.
Velmi dobrý způsob jak ověřit svoje poznání a dotek se Sílou, si vyzkoušejte třeba za pomoci domácího tlakoměru. Změřte si svůj tlak, bez nějakého přemýšlení o něčem. Pak za 15 min. si změřte znovu svůj tlak, ale při vědomém dýchání Síly a to s tím, že vám sníží váš tlak. Pokud jste již dosáhl nějakého vědomého kontaktu se Sílou, bude váš tlak rozhodně nižší.
foto autor Iv

Vůbec není  potřebné, aby jste se namáhali, dělali ta a ta cvičení, až vám poteče pot z čela, vůbec se nemusíte upínat na nějaká okultní, nebo esoterická cvičení, aby jste jimi dosáhli nějakou úroveň, jež je pro váš duchovní vzestup úplně bezvýznamná a spíše škodící, vytvářející vnitřní napětí a nakonec zklamání. Prosím, věřte mi, to ostatní jsou jen moderní farizejské manýry, které vás dostanou do nerealistické esoterické smyčky a budete stále něco hledat, bez zjevného úspěchu až do své smrti. Opravdu, nic vám to nepřinese a koho Síla přivedla na tyto stránky a dá si aspoň trochu času a co ho zajímá si zde prostuduje, změní se mu pohled na život a i život samotný. Je to záměr nepropagovat něco, na co mnoho z lidí není připraveno, až bude připraveno, jistě ho to zde dovede samo.  Zanechte těchto cviků, které vás stejně jen obírají o čas, někdy i peníze a nakonec stejně je to jen osobní bezvýsledné mučení.

foto autor Iv

Vám opravdu stačí jedno, vědět, že vámi jako živou bytostí tato Síla proudí a vy svým opravdovým cítěním a myšlenkami (i s představami) ji nasměrujete svým směrem a ona jím taky zapůsobí, ona pracuje sama a je velice inteligentní, vy ji jen řídíte. Vše negativní uvnitř tvrdě pojmenujte a zbavte se ho bez obalu vyslovením tak, jak to cítíte, odstraňte ten blok a v konečném vašem tvoření se obraťte s důvěrou na Sílu.
Vzpomínáte si na pořekadlo našich babiček „ Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“. To je přesné a nevědomé  nasměrování Síly, jsou to posbíraná stará moudra, ale opírající se o opravdové zkušenosti a poznání funkce Vesmíru a jeho zákonů. Je to tak jednoduché, jako otočení vypínačem pro světlo.  Zlo a nebo dobro vzniká za pomoci této stejné jediné Síly, která je neutrální, inteligentní a nese základní kódy stvoření a je na vás, jak ji použijete. Nikdy nezapomeňte, že tato Síla vámi proudí, nadechujete ji, povídejte si s ní a vy jako lidé, k tomu tak uzpůsobeni ji dokážete svým citem a myšlenkami  řídit svým směrem, tedy dle vašeho chtění, stačí jen chtít a vědět podstatu, máte pak dar ji uchopit a operovat s ní, buď pro dobro , nebo zlo, to je na vaší zodpovědnosti a svobodné vůli. Ano, tak je to jednoduché a toto vám bylo stále zakrýváno a odpíráno, pomocí různých okultních, esoterických nauk a náboženstvím, které čím více byly složitější, tím byly jako správnější, opak je pravdou, v jednoduchosti je ten hnací motor i vaší Duše.
Novější článek:http://energieupramene.blogspot.cz/2013/09/proc-se-plni-prani-opacne.html

sobota 26. ledna 2013

Astrofyzika - všechno špatně
 Zde v uvedeném videu se poukazuje na nové odhalení fungování Vesmíru, úplně odlišné než nám stará ortodoxní Astrofyzika podává a bude otřesena úplně v základech v jejich teorií a stávajících modelech.  Uvedené záběry jsou  nový pohled tvoření a zákonitostí Vesmíru, nejsou to v zásadě žádné video manipulace, ale skutečné záběry z laboratoře, kde se tato teorie ověřovala. Jsou to opět nová odhalení, která nebudou pro ortodoxní astrofyziky košér.


Na tomto modelu bylo ověřeno, jak Vesmír ve skutečnosti pracuje a jakými přírodními zákony se řídí, efektivně propracované zákony, od kterých by se měl člověk v první řadě učit a poznávat. Pro modelování tohoto nového pohledu na principu tvoření, byl použit vakuový zvon, v němž byly použity miskové magnety, každý s jiným magnetickým monopólem S a J a s otvorem ve středu misek. Simulace se prováděla pro ověření v atmosféře několika různých plynů a to vzduchu, vodíku a hélia. Staré experimenty ukazují, že světlo má dva  charaktery, vlnový a částicový.  Jenže otevřené hlavy, které neustrnuly, pátraly dál a hledaly odpovědi. Tento nový uvedený model potvrdil utvářející se Vesmír a jeho zákonitosti na úplně jiném základě. Nesprávně se předpokládalo, že elektrony a další částice mají kolem sebe elektromagnetické pole v podobě standardních magnetických siločar. Musíme si však uvědomit, že pole kolem elektronu a jiných částic jsou vždy dvě protichůdné – opačné polarity a ve 3D zobrazení jako Torus, který již dávno nastínil Nassim Haramein. Zde uváděná animace je nová základní struktura zobrazení magnetického pole. Při pokusech se postavily misky, ve tvaru magnetického zářiče pole, kde na jejich plochách bylo zapojeno napětí 70 000 voltů, pro vytvoření plazmy. Na tento fakt struktury tvoření již dávno upozorňoval ve svých hypotézách jak jsem uvedl výše Nassim Haramein   v jeho  modelu Torusu.  
Na videu vidíme, jak tvar plazmatu v komoře je velmi shodný např. s mlhovinou Nebulou. Na snímcích vidíte, jak se mění celá struktura formy pole při různých vzdálenostech elektrod, tedy rozměru plazmatu. Jsou to velmi důležité objevy, jež pomohou vyřešit otázku obnovitelných zdrojů. Můžete pozorovat samovolné symetrické uspořádání těles (ocelových kuliček) v oblasti jádra magnetického pole a to tak, že bude vždy zachován stabilní geometrický vzor. Tato tělesa vždy zaujmou polohu v jistých kruhových sférách, tedy vzdálenostech a opět v geometrických vzorech  a mezi sebou tyto kruhy se odpuzují, jsou to orbity kolem jádra. Myslíme, že je opravdu čas, přehodnotit naše teorie atomové struktury a sil, které v nich pracují.
Tak velké struktury ve Vesmír jako mlhoviny nelze vysvětlit tak, jak je dnes přijímána teorie gravitace, velkými absencemi poznání, jako vymyšlené černé díry a vůbec nevysvětlují jak tyto velké struktury ve Vesmíru vůbec fungují a drží pohromadě. Zdá se, že Vesmír se stále rozšiřuje a jeho rychlost se zvyšuje a vědci to vysvětlovali jakousi teorií temné energie. Tyto teorie totiž nejsou vůbec nutné, pokud budeme eliminovat toto základní nedorozumění s magnetickým polem kolem jádra všech struktur a začneme nově uvažovat v 3D struktuře pole. Toto pole může vytvořit nejen plazmu, ale může i tvořit struktury, které jsou v prostoru Vesmíru vidět a že černé díry, temné hmoty a energie vůbec neexistují, jak se nám snaží stále namluvit naši většinou ortodoxní vědci. Jsou to fatální chyby myšlení, a tyto fatální chyby v myšlení i poznání nám dnes stále dokazují negativní pohledy na nové technologie, týkající se i nových zdrojů energií, jež se nazývají volné energie VE. Touto teorií se dají velmi dobře vysvětlit i jiné velké struktury ve Vesmíru.čtvrtek 24. ledna 2013

Přemluv bábu - Schwarzenberg, Zeman
Tak se nám opět opakuje úplně stejný  scénář jak při minulých volbách, jenže dnes je to o volbě prezidenta. Je až zarážející, jak se tento model prosazení opět opakuje, kdy zmanipulovaná mladší generace s velkým nadšením přijala jim vkládanou myšlenku těch, co tahají v pozadí za provázky jen proto, aby dosadila na trůn presidenta ČR, knížete  temnot, pana Karla. Ano, není z čeho volit, oba dva kandidáti nestojí za nic, snad záměrně tak vykonstruované, ale určitě menší zlo, je volit čecha, jak poleno, Zemana, než Rakušáka Karla, knížete temnot z Bilderbergu. Kde máš národe svou hrdost?
Jistě si pamatujete, jak díky iniciativě mladé generace a masmédiím „Přemluv bábu“ vše dopadlo, pomohlo se ke korytu zase těm lidem,  aby se republika rozkradla a vznikly mafie, propojené až do nejvyšších míst. Dnes  byl utvořen znovu tlak na tuto generaci, zejména na sociálních sítích, stále dokola opakující se scénář, který má za úkol dostat k moci své lidi a tato generace s velkým nadšením manipulaci přijala, strká hlavu do oprátky s úsměvem, se svou arogancí vlastní, proti jinému názoru, jak bizardní, přesně podle scénáře.
Navíc se nechala rovněž nachytat i intelektuálová "elita"  národa, což opravdu o něčem svědčí, více zde: http://www.blisty.cz/art/67090.html
Úryvek : Podle mého názoru by vzdělaní lidé a „osobnosti“ měli národ upozorňovat na to, že se zbláznil, nikoli dělat petice na podporu jednoho z kandidátů. Současná hysterie kolem prezidentské kampaně tak svědčí o tom, jakou „inteligenci“ a jaké „osobnosti“ tato země vlastně má. O vysokoškolském prostředí nemluvě.
No a kdo si chce přečíst názor i druhé strany a odhalení celé kampaně zde:  http://www.chelemendik.sk/_Sergej_Chelemendik_Co_moze_Milos_Zeman_robit_Programovy_text_Hn_861669784.html
Aktualizace27.1.2013
Tak nám to vyšlo, žádná energie nevyšla nazmar, bylo to řešení z nouze, ale bylo, děkuji všem zůčastněným. Když už nic, tak Mafiánům se stahuje sedinka.
Co se mně líbilo, Novinky Dnes v komentářích:

PAN KNÍŽE NA HRAD !!...........................................................
Promiňte, již hůře slyším, pravil jste na hrad nebo na.sr.at?

středa 23. ledna 2013

Návštěvnost

Poděkování
Dnes 22.1.2013  jsme překročili návštěvnost od května 2011, kdy byly stránky spuštěny
400 000 návštěv a to z celého světa.
Děkuji všem, co zde chodí a za Vaši přízeň, snad Vám to pomáhá v rozletu myšlení, poznání, odkrytí tajemství a pohledů na svět.
Děkuji všem a držte palce, není to někdy jednoduché, ale to znáte všichni ze svého života.
P.S. Jsem více technik, tak někdy čeština i ujede,   berte to s nadhledem, vše si musím dělat sám, tak i nepozorností se může vloudit chybička.


thanks
January 22, 2013 Today we crossed the traffic from May 2011, when the pages of desolation
400,000 visitors and from around the world.
Thank you to all who come here, and for your support, hopefully it will help the flight of thought, knowledge, uncovering secrets and worldviews.
Thank you all, and keep your fingers crossed, it's not easy sometimes, but you know all of your life.


 спасибо
22 января 2013 Сегодня мы пересекли трафика с мая 2011 года, когда страницы запустения
400000 посетителей и по всему миру.
Спасибо всем, кто приезжает сюда, и за вашу поддержку, мы надеемся, это поможет полета мысли, знания, раскрывая секреты и мировоззрений.
Спасибо всем, и держать пальцы скрещенными, это не так просто иногда, но вы знаете, все в вашей жизни
        
Další státy neuvádím, zde jen pro orientaci, ale je to z celého světa.
Váš Iv

úterý 22. ledna 2013

Aktualizace – Nemeš generátor
jsou vloženy nové fotografie dalšího prototypu o větším výkonu, jehož průměr je již 2 metry.

Keshe – domácí model generátoru
Víme, že na Netu často probíhá zuřivá debata mezi odpůrci a zastánci této technologie. Jsou to však úplně zbytečné energie odpůrců (tvarů) navíc, protože jen variabilní a inteligentní  lidé dnes pochopí, že vše již není tak, jak nám fyzika a jiné obory tvrdí a otvírá se dnes úplně jiná doba převratných vynálezů, spatřující světlo světa, právě díky úplně jiným pohledům na tato odvětví a  princip celého Univerza.
Zde vám předkládám návod na vytvoření ověřovacího modelu - principu  technologie Kesheho generátoru v domácích podmínkách.Vezmete plastovou PET láhev, vymytou vodou a důkladně osušenou. Vyrobíte si čtyři elektrody a to dvě ve formě ploché spirály z drátu Cu 1mm2. Další dvě elektrody vyrobíte z Cu lanka, které na konci rozpletete do formy štětečku(antény).
Rozříznete PET láhev podélně a to tak, aby elektrody byly vždy proti sobě, tam kde budete vkládat elektrody a po vložení elektrod opět zalepíte průhlednou páskou a nebo silikonovým tmelem.
Pak si připravíte roztok, kterým musíte aktivovat elektrody uvnitř PET láhve. Připravený roztok se skládá ze dvou sloučenin. Rozpuštěné kyseliny citronové ve vodě a KOH – hydroxyd draselný. Do vodního roztoku kyseliny citrónové  nasypete malé množství KOH a rozmíchat až se úplně rozpustí. Teď máte připravený aktivační roztok pro povrch elektrod, který pak vlijete do láhve PET a to takové množství, aby bylo na dně při vodorovně položené láhve. Uzavřenou  láhev necháte vodorovně ležet cca 30 minut, pro aktivaci elektrod. Po této době vylijete roztok  z láhve ven a opět zašroubujete víčko. Nyní můžete již měřit na elektrodách napětí. I po pěti hodinách měříte a napětí je stále přítomno v odděleném prostoru od okolí PET lahví.
Vše je možno zhlédnout  na přiloženém videu, kde je velmi názorně podán celý model. 

neděle 20. ledna 2013

E-CAT, LENR – patent udělen
Evropský patentový úřad udělil patent na vynález, Francesca Piantelli v procesu pro výrobu energie z nikl-vodíkové reakce u E-CATu a Lenr.
Evropský patentový úřad zveřejnil osvědčení dne 16. leden 2013. Všechny dokumenty spojené s touto aplikací lze nalézt zde .
Sergio Focardi, který pomáhal Andrea Rossi ve vývoji E-Cat pracoval s Piantelli ve studiu a vývoji LENRu z nikl-vodíkového procesu.

Zde je odkaz na úplné znění patentu :
Velmi dobrá taktika, Hujeři soustředili své útoky na p. Rossiho, zatímco  otcové technologie, Sergio Focardi a Piantelli se mohli v klidu soustředit na patent.

Odkazy na starší články s E-CATu:
http://energieupramene.blogspot.cz/2013/05/normal-0-21-potvrzenifunkce-e-cat-zdev.html