pátek 29. ledna 2016

Slované obývali celou Evropu


Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)
(interview s V. Čudinovem)


- Vaše objevy jsou velice závažné, úplně se vymykají tomu chápání historie, na které jsme zvyklí ...
- Je to jen součást většího plánu. Můj tvůrčí záměr je dokázat, že slovanské písemné památky, především ruské, existují nejméně několik desítek tisíc let. Momentálně píšu druhou knihu,  pravděpodobně se bude jmenovat  „Ruské nápisy z doby kamenné.“ Pokud jsem se v téhle knize zajímal o samotné kameny a chrámy, tak tady zkoumám nápisy na zvířatech. Víte, že v jeskyních ve Francii je mnoho vyobrazení různých zvířat? A když je začneš uměle upravovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, tak se ukazuje, že na mamutovi je napsáno  „mamut“, a na koni je napsáno „dil“! Odtud pochází ruské slovo „korkodil“. Protože schéma tvoření slov je stejné – „korkový dil“ - kůň z korky, z kůry, a kůra je šupinatá. Proto my nemáme zkomolené anglické nebo latinské slovo, ale naopak, latinské slovo je zkomolené ruské: bylo „korkodil“ a stalo se z něj "krokodýl".

- Proč před Vámi nikdo nezískal podobné výsledky, vždyť výzkumy určitě probíhaly?
- Skutečně se splnění tohoto úkolu ujali mnozí badatelé, ale prostě se utopili v hromadě faktů. Mě od nich odlišuje to, že vycházím z existence předcyrilovského písemnictví jako z faktu, přičemž nebyl jen jeden systém slovanského písma, ale mnoho, z nichž jeden, jmenovitě slabiková runica, mi nejen byla známá svou existencí, ale, po jejím rozluštění, mi umožnila přečíst a pochopit množství textů. Dodnes jsem jich přečetl víc než jeden a půl tisíce a každý měsíc přečtu desítku nových. A teď se začala jevit logika historického vývoje slovanského písma. Nyní je zcela zřejmé, že naši předkové v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a svým způsobem dokonalého - a to v době, kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.

- Neuvěřitelné. Jak se k vašim objevům staví vaši kolegové vědci?
- První reakce lidí, kteří se seznámí s výsledky mých výzkumů, je – to je nemožné! A jejich údiv je pochopitelný. Pro vědce je uznání tohoto faktu jednoduše nevýhodné – toto boří mnoho stereotypů a ustálených názorů a to je příliš netěší, protože dosud říkají, že Slované vlastní písmo až do cyrilice neměli. Proto je i sám problém předcyrilovského písma málem vědeckým kacířstvím, a obhájce podobných názorů se vědcům jeví jako drzý šarlatán. Proto se významní badatelé řešení tohoto problému vyhnuli. Já jsem také nerozhodl hned k publikaci svých prací. Bohužel, v Rusku svoje dešifrovatele nenašly. To lze vysvětlit ani ne tak slabostí domácí vědy, jako spíš její pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle které Rus převzala od Skandinávců nejen knížata a státnost, ale i písemnictví. Obecně, tento problém, podle mého názoru, má také vážný politický akcent, protože nás nutí přehodnotit místo starých Slovanů v celé historii.

Na celém území od Velké Británie po Aljašku v době kamenné žili Rusové

- Můžeme na základě Vašich výzkumů vyvodit, že slovanský jazyk, to znamená i ruský jazyk, je jeden z nejstarších jazyků na Zemi?
- Zatím to tak vypadá, ale věc se má tak, že jsem se nedotkl, řekněme, jižních oblastí Asie: je možné, že čínský jazyk je stejně starý. Ale jestli vezmeme celou Eurasii, počínaje Velkou Británií a konče Aljaškou, tak celý tenhle sever byl skutečně v době kamenné ruský. Vypadá to, jako by ruský jazyk byl tím jediným jazykem, o němž se v Bibli píše, že byl jeden jazyk až do postavení babylonské věže. Ve skutečnosti, jak se zdá, to tak je. Jak říkal jeden můj kolega, „žijeme v okupované zemi“, a tím se velmi mnohé vysvětluje. Protože, pokud se tím vážně zabýváme, budeme muset přehodnotit celou historii. Například Němci přišli na slovanské území v 1. století našeho letopočtu a začali vytlačovat Slovany. V Německu zůstalo velmi mnoho slovanských názvů, za všechny třeba Rostock („rostok“ – rusky výhonek, klíček, pozn. překl.). Ale třeba slovanský název  Brandenburg - nazýval se „Brannij Bor“, to jest obranný les.
Z oficiální ruské historie prostě odřízli 9 století

- Ale jak dokázat, že to je tak, a ne naopak? Že nebyl dříve "burg" u nich, ale "bor" u nás, v Rusku?
- Za prvé, můžeme se podívat na pověsti - Němci jako národnost se v Evropě objevují v 1. století našeho letopočtu. Přicházejí odněkud z Asie. Za druhé: je možné provést archeologické vykopávky. Existoval takový vtip: Hitler, když už začal prohrávat válku, se rozhodl povzbudit svoje vojáky, vykopat něco v okolí Berlína, aby mohl říct - zde jsou naše svatyně, zde žili před námi němečtí rolníci. Vykopali - všude dokola slovanské osídlení. No, takže, Němci přišli v 1. století, několik století žili tiše, dokud nezesílili, a v 9.-10. století začali vytlačovat Slovany „ohněm a mečem“. Řekněme, že bylo město Lipsk, oni ho přejmenovali na Leipzig, Dresden také nebylo zpočátku Dresden, ale něco jako Drozdov. Všechna tato města byla slovanská, a Germáni odtud všechny Slovany vyhnali.
Ve druhé fázi, když začala postupná germanizace zbývajících Slovanů, je Germáni začali zesměšňovat. Řekněme, v době renesance, psali knihy jako „Loď bláznů“: když začnete číst, tak vidíte, že všude se píše „Slovan, Slovan". Všichni hlupáci jsou Slované. To byl začátek jejich morální represe. A nakonec si vezměme 19. století, kdy se objevila německá historická škola. A v této německé historické škole jsou dvě ustanovení. První ustanovení: kdo první přišel do Evropy, tomu Evropa patří. A druhé ustanovení: první přišli do Evropy Germáni. Všechno ostatní z toho vyplývá.
Dále - Petr I. se nedožil otevření Akademie věd. Dokončení Akademie věd na sebe v podstatě vzala Kateřina II. V čele ruské historické vědy stáli tři muži - Miller, Bayer, Schletzer (všichni tři Němci, pozn.překl.). Co ti mohli říct o ruské vědě? Oni to i řekli – Rusko ve středověku žádnou státnost nemělo, převzali ji od Němců. Když se na to podíváme, tak v 9.-10. století už jsme měli státnost, Němci ještě ne. Nemohli jsme ji od nich převzít z jednoho prostého důvodu - prostě tam nebyla. Zjistilo se, že jsme od Němců převzali písemnictví. Jak jsme mohli od nich převzít písemnictví, jestliže oni, když přišli, žádné písemnictví neměli?! Existují takzvané germánské runy, ale ty převzali od slovanských Vendů (Lužičtí Srbové, pozn. překl.) a Vendové je převzali od Venedů. A opět, to, co měli Němci, byl produkt slovanské tvorby. Ale Němci celou dobu všechno převracejí. A posunuli historii.
Předtím, v 16. století, nejen my, ale i Poláci Strojakovský, Bělský jasně píší, že Rusové pomáhali nejen Alexandru Velikému, ale dokonce i jeho otci, Filipovi. Kateřina Veliká se na ně také odvolává, a oni píší, že Rusové měli listinu dlouho před Rurikem. Za pomoc Alexandru Velikému jim byla předána zlatá listina, ale dostala se do Konstantinopole, potom Konstantinopol dobyli Turci a Turci těmito dokumenty topili v lázních a listina byla ztracena. A skutečně, to se stalo, jednomu bulharskému velvyslanci se poštěstilo koupit nazdařbůh jeden vůz papírů, pak se ukázalo, že to jsou dokumenty staré bulharské říše, a oni získali několik staletí zaznamenané historie. Proto dostáváme, a to i oficiálně, historii Rusů –  4. století před naším letopočtem (Alexandr Makedonský). Ale pokud si vezmete dnes jakoukoliv učebnicí slovanské historie, řeknou vám: „Promiňte, ne dřív než 5. století našeho letopočtu.“ To znamená, že nám prostě odřízli 9 století.
Celá Eurasie byla obsazena nejen Slovany, ale Rusy
- Teď si vezměte moderní ukrajinskou historiografii: píše se, že Kyjevský stát byl ukrajinský, všechna knížata byla čistě ukrajinská. Nicméně, Ukrajina tehdy nebyla. Ukrajina se objevuje až v 16. století. Bylo to polské pohraničí. Když se Velkoknížectví litevské sjednotilo s Polskem, vznikla Rzeczpospolita, tehdy se tyto země staly pohraničím. Obecně, Ukrajina je umělý útvar. Pokud se budeme držet ukrajinské historiografie, tak se Rusko objevilo ne v 5. století, ale dokonce až ve 14. století. A nyní je nám všehovšudy 6 století. Mám takový dojem – je to jeden historický model –nějaký národ přijde na slovanské území, zabere toto území, vyžene odtud Slovany ohněm a mečem, zbývající pohltí do své kultury, tito lidé začínají mluvit tímto jazykem. A za nějaký čas se objeví kabinetní historiografie.
- Možná že jsou Rusové, Slované tak slabí, že každý přijde a vyžene je?
- Nejsou slabí, jsou hodní.
- Ale Ukrajince lze považovat za Slovany?
- Těžká otázka. Soudě podle paleolitických nápisů, bylo tam slovanské plnohlasí (speciální fonetický jev, typický pro východoslovanské jazyky, pozn. překl.). Zabývám se Etrusky, a ukázalo se, že etruský jazyk je varianta běloruského jazyka. Navíc na jednom ze zrcátek je napsáno, že oni přišli od Krivičů, a hlavním městem Krivičů je Smolensk. A druhá část jsou Poločané z Polocka. Takže tihle tvořili Etrusky. Píšou pár slov etrusky, bělorusky, a zbytek je psán v ruštině! A je naprosto jasné, že plnohlasí existovalo i v antice, i v paleolitu, je vlastní i ukrajinskému jazyku. Ale v ukrajinském jazyce „o" přechází v „a". Rusky „on", ukrajinsky „vin", rusky „toľko", ukrajinsky „tiľki. Jedná se o jev mnohem pozdější. Ukazuje se, že základní linií je ruština a ukrajinština je odnož. Ale my jsme zachovali ten nejstarší základní jazyk. Jediná věc – objevil se u nás ruský „akan", ale v paleolitu jsme měli „okan“ (typicky ruské fonetické jevy, jde o výslovnost samohlásky v nepřízvučných slabikách, pozn. překl.). Objevil se zvuk „ э", který je typický pro ruský jazyk, ale předtím to bylo vyslovováno jako „e".
- Říkáte, že latina vznikla z ruského jazyka?
- Protože že celé Eurasie byla obsazena nejenom Slovany, ale Rusy, je zcela jasné, že každý národ, kteří přišel, přijal tuto kulturu, a především tento jazyk. Jaroslav Kesler píše, že všechny románské jazyky jsou prostě zkreslený slovanský jazyk. Prostě vezmete libovolná evropská slova a dostanete ruská. Ve svých knihách uvádím takové příklady, ačkoliv jich existují tisíce.
- Jaké zdroje používáte? Jak probíhá proces rozluštění a čtení starých textů?
- Ve své poslední monografii „Posvátné kameny a pohanské chrámy starých Slovanů" uvádím víc než 200 ilustrací těchto objektů - od kamenů po chrámy. Na těchto kamenech a kamenných stavbách lze vidět tyto nápisy, to si může s určitým úsilím ověřit každý, kdo chce. Věc se má tak, že pro lepší kontrast je nutné invertovat černou a bílou barvu a naopak, čímž nápisy získají mnohem větší kontrast a lépe se čtou. V knize uvádím vyobrazení kamenů a staveb na území současného Ruska, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Polska, Litvy, Řecka a Itálie. Chápu překvapení a pravděpodobnou nedůvěru v moje slova, ale nabízím seznámit se s materiálem alespoň jedné té knihy. Jsem si jist, že čtenář bude s mými důkazy a získanými výsledky výzkumu plně spokojen a objeví pro sebe úžasný svět starých Slovanů.
Mnohokrát děkuji, Valeriji Alexejeviči! Přejeme Vám nové tvůrčí objevy, s potěšením jsme připraveni nabídnout Vám naše stránky k popularizaci Vašich myšlenek.
- Děkuji.
22 komentářů:

 1. Pre niekoho kacírstvo, pre ZATIAĽ malú časť z nás nepochybná..samozrejmá vec.
  Som šťastný, že tu som v priestore tej druhej skupiny - človek je predsalen tvor spoločenský... :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Díky Iv,
  vždycky mě bylo líto angličanů, že nemají hezký ženský, u frantíků to je jinak (a asi i proto byla naše druhá oficiální řeč fránina), němci jsou zcela mino, pokud mají improvizovat (dostal jsem od jednoho hodnýho němce přezdívku Mc Gyver). Nyní to je jasné, zmastili nás slavjane v dobyvačnělikvidačních válkách. Naše ženy používali jako "chovné stanice". Jsme skutečně příliš hodní...
  Jinak se zdá, že Vikingové nahoře začínají něco chápat.

  OdpovědětVymazat
 3. Škoda,že XEROX není již na Aeronetu,ale rozumuje na LEVANETU..Vždy mě radostně naladí..

  OdpovědětVymazat
 4. Jo,
  ale měli bychom se spíše naučit začít používat výraz, který do sebe zahrnuje všechny slovanské kmeny. Ten název představuje velmi rozsáhlou množinu, jež obsahuje stovky názvů, kterou však dokonale vyjadřují pouze dvě slůvka. BÍLÁ RASA. Nejspíše budete proti tomu, protože to pro mnohé může rezonovat s výrazem rasismus, ale je nutno zvážit ono zde naprosto kompetentní PROČ?
  Jak možná víte, tak v 16. a 17. st. byl na zakázku kurie vytvořen model s názvem Globální chronologie (týmy autorů vedli J. Skaligery a D. Petávius). Jejím hlavním důvodem a posláním bylo z politického, sociálního, náboženského, ekonomického a kulturního povědomí vymazat obrovské státní a federální útvary Bílé Rassy, jakými byla Velká Rassénie a Velká Tartárie. Tím se zároveň mělo zapomenout i na to, kdo pomohl sjednotit a vytvořit další obrovské, spíše sub-kontinentální státy, jakými dodnes jsou Indie a Čína. Neboť rozdrobenou Indii sjednotili Čandragupta a jeho vnuk Ašók, příslušníci Árijského kmene Maurev. Čínu vytvořil As Huandi.
  Pak byl geniálně vykalkulován ve skutečnosti neexistující pojem "Stěhování národů". V jeho duchu byla Bílá Rasa uměle rozškatulkována, řeknu to ve velmi hrubých rysech na národy Keltů, Germánů a Slovanů. Tito pak byli dále segmentováni v obrovské množství jejich podskupin.
  Na druhé straně (a opět to zjednoduším) byl vyňat z Bílé Rasy obrovský segment haplo-skupin Slovanů žijících na Kavkaze, v Malé Asii, Levantu, na Blízkém Východě, v dnešním Iránu, na Arabském poloostrově a v Severní Africe. To je darda, co?
  Ale genetika je exaktní věda a toto před téměř stoletím o obyvatelstvu zde žíjícím tvrdili už lingvisté. A samozřejmě celý hlavní proud rádoby-vědy si z nich dělal srandu. Teď již to díky genetice není možné. Ale mám docela luft z toho, aby to s genetikou nedopadlo stejně jako po polovině minulého století to systém vyřešil se základním výzkumem kvantové fyziky, která se nebezpečně přiblížila k tomu, čemu dodnes říkáme mystika, komunikace a léčení na dálku (dokonce bez medikamentů, pouze energii), atd.
  To jenom tak na doplnění k V. Čudinovi. Ona totiž jakákoliv segmentace je vždy důvodem k onomu rozděl a panuj. Ono kdyby se tohle lingvisticko- geneticko-zeměpisné vyučovalo, či alespoň rámcově říkalo ve všech školách, či mediích světa, tak by z nás Matička planeta měla radost. A nikoli lufta, že jí zničíme. Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Matej, v skutočnosti to je ešte jednoduchšie (relatívne) - totiž miesto "biela rasa" stačí používať "rasa". Ak teda príjmeš védický pohľad - RodyAsovStranyAsov.

   Pekný guláš nám Tvari navarili, však? :-)

   Vymazat
  2. Ahoj Robo,
   myslím, že to nestačí, protože na planetě je ras několik. A podléhají rovněž stejně jako my běloši zbytečnému dělení z naprosto stejného důvodu se kterým to bylo učiněno s námi. Rasy byly po planetě rozloženy velmi účelně z důvodu ustrojení a různých druhů odolnosti. Černoši kolem rovníku, atd.. A toto rozmístění se poměrně dlouho přirozeně udržovalo. Ovšem pak postupně elity všech ras neudrželi svoji kontrolu ani sami nad sebou a začalo docházet k mísení opět a jen z mocenských důvodů.
   Matěj

   Vymazat
  3. A ještě bych dodal,
   nechť tu zůstanou všechny rasy hrdé na svou jedinečnost. Ať si vládnou a řídí se samy svými moudrými v podnebních pásmech pro které byly stvořeny, či sem importovány z vesmíru a jež jsou pro ně ideální. A to se jim může podařit pouze, když si do svých záležitostí nenechají nikým jiným mluvit.
   Ať spolu všechny rasy na základě skutečné rovnosti spolupracují. Ale tím nemám na mysli hromadné mísení. Před čímž nás vždy varovali moudří a skutečně vzdělaní všech dávných pozemských civilizací.
   Ona se totiž nepřelidňuje jenom naše planeta, ale i pokročilejší vesmír tenhle jev musí nějak řešit. Ale tam to nečiní válkami a genocidou, ale vyberou vhodný vesmírný objekt, kam část populace v míru transportují. Stejně tak byl kdysi osazen Midgard. Matěj

   Vymazat
  4. http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/vznik-galaxie/osidlenie-midgard-zeme-a-udalosti-pred-potopou

   Ak sa budeme baviť o významoch, či lepšie - o pôvodnom význame slova "rasa", tak sa nezhodneme a to sme na to len dvaja.
   Pre mňa je totiž výraz "biela rasa" niečo ako "biela biela", čiže jedno slovo je tam zbytočné.
   Ale súhlasím s ostatným, čo píšeš, Matej.

   Ostatne, všetko už bolo povedané.
   Napríklad v básní od Sama Chalúpku: Mor ho!

   Vymazat
  5. Zdravím Matěje,
   a fandím v odhalování Globální chronologie od Skaligery a Petávia. V podstatě se věnuji tomuto a souvisejícím tématům okolo Slovanů, Slavjanů a Árijců. Moderuji pořady na Svobodném vysílači CS - Studio Třinec. Měl bych zájem o kontakt s Tebou, případně spolupráci. Můj mail je info@slovanskakosile.cz.
   Sláva Rodu, Mojmír

   Vymazat
 5. http://www.sott.net/pic-of-day/298683 Uchvátí-li tě, zahyneš...

  OdpovědětVymazat
 6. Promiň, Robo,
  ale fakt si nevím rady s tím, jak vlastně to "bílá bílá" myslíš? Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matej, pozri do odkazu, čo som sem dal.
   rasa = biely/čistý

   Môžeme akceptovať v rámci zjednodušenia, že aj ostatné farby ľudí sú rasy. Inak by v tom bol zatiaľ ešte priveľký mišmaš..

   Kĺbko sa raz rozmotá úplne a všetko bude jasné. Len neviem, či skôr, než sa začneme v školách zas učiť obrazové písmo ako bola Staroslovienská Bukvica, či naše runy..

   Vymazat
 7. Já jen taková poznámka.
  Berme to tak,že se dorozumívali na dálku,třeba přes řeku.
  Zkuste některá slova vyslovit na dálku a co uslyšíte na druhé straně.
  Třeba Slovensky krava,na druhé straně kráva a těch přirovnání je mnoho.

  OdpovědětVymazat
 8. Robo,
  slovo rasa minimálně předpokládá upřesnění v podobě barvy, či haplo-skupiny Y-DNA. Když v článku, nebo v hovoru uvedeš o něčem pouze údaj bílá, tak čtenář, či posluchač nemůže vědět... o co jde. Nebo myslíš, že to stačí? Jasnovidcovi možná ano! Ale s běžným člověkem bys naprosto zablokoval komunikací, kdyby jsi neřekl, či na vysvětlenou nedodal, že jde například o myš, psa, květinu, atd.! Či o onu v komentech uváděnou RASU! A přesně tomu se říká jak výše uvádíš "priveĺký mišmaš"! Neboť doplňující výraz barvy je pro slovo RASA téměř vždy naprosto nutný. A pokud se jedná o tu přílohu, tak s tímhle naším rasovým dilematem nemá co do činění. Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že to je v prvom odstavci, Matej.
   ..a preto hovorím (mišmaš), že pôvodne výraz výlučne pre nás kľudne prepožičajme aj ostatným. Len by sme mali vedieť o pôvode. Nielen o pôvode slova, ale predovšetkým o pôvode našom.

   Matej, Haag vyšetruje udalosti v Odese. Ibaže nie Banderonáckov, ale východ UA a Rusko!
   Je mi z toho zle..

   Sila, ZNIČ všetko temné tu na Zemi.
   Sila, ZNIČ všetky nástroje satana tu na Zemi.

   Vymazat
  2. Robo,
   prosím, nepleť sem bandero-nácky. A taky nepiš o jakémsi "snad" prvním odstavci svého odkazu. Vysvětli mi prostě svými slovy tu mou nemístnost v použití výrazu rasa doplněného označením barvy. Víš, já nejsem málo, nýbrž dost primitiv. Který zrovna teď neví, co si o Tobě má myslet. Problém řeší diskuse a komentáře, nikoli odkazy. Mlžení a tma je k hov..! Když my dva si zde nebudeme schopní vyřešit takovou to verbální prkotinu, která je ovšem nutná k vyjadření jisté přesnosti, tak tím ovlivňujeme i naší obec. Nevyřešené je vždy t e m n é !!! Stále přeci píšeš...

   Síla ZNIČ všetko TEMNÉ tu na Zemi. Matěj

   Vymazat
  3. No pánové, prostě to trochu nechápu, co tady řešíte. Rasa beru jako -běloši, černoši, žluťoši a nevím jak dál. Nejradši mám rasu bílou a z nich nevíce Slovany, protože si s nimi rozumím. Nemám ráda jiné rasy a tak jsem asi rasista, však se vždy ke Slovanům chovali jak prasata, tak moje Duše ani k nim netíhne. Je to jen můj čistě vnitřní pohled.

   Vymazat
  4. Ale nič, Terka, to sa len tak hráme :-)
   Chlapi, poznáš to :-)

   Ani ja nemám rád tých, čo nám ubližujú a chcem pomôcť k tomu, aby sme sa s nimi raz a prevždy vysporiadali.
   A informačná vojna je súčasť boja, veď ju už tisíc-ky rokov proti nám vedú..

   Vymazat
 9. Matej, tak dobre, ale asi len zopakujem, čo som už písal.
  My, budem nás nazývať Slovania - mien je mnoho, môžeme si vybrať... sme na Midgard-Zem prišli ako prví. Po nás ostatní - čierni, červení, siví, cigáni..
  Neviem, ako dlho sme tu boli sami, dejiny ostatných neštudujem. Asi moc dlho nie. Každopádne, aj ako sami sme boli RASA a to vo význame RodyAsovStranyAsov - myslím, že sa to dá preložiť ako Slovanské rody na slovanskom území.
  Teraz a neviem ako dlho už. .. predpokladám, že len tisíc rokov - teda od nahradenia Staroslovienskej Bukvice "Babylonom", sa zvykne slovo RASA používať na vyjadrenie príslušnosti k etniku...či haploskupine..?

  Tož tak.. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Robo, díky :).
   Takže nejsem vlastně žádnej rasista, jenom je prostě nemám ráda, nejsou moje krevní skupina. Fuj, to se mně ulevilo, haha.

   Vymazat
  2. Takže Robo,
   nic nemusíš opakovat. Už to za Tebe srozumitelně řekla bez bukvic, Babylonu a Rodu Asov - Strany Asov ... Terezka.
   Jo, a slovo Rasa se používá několik set tisíc let. Už od doby kontinetu Mer. Kde byly vysazeni Resséni, Svetorusy, D´Arijci a H´Arijci. A dokonce z něho vznikly názvy jako Rus, Et-Rus-k, P-Rus. Matěj

   Vymazat
 10. Vážení,
  v prvním svém komentáři pod tímhle článkem jsem předpokládal, že moje sumarizace Slovanů po pojmem BÍLÁ RASA narazí a nebude pochopena. Neboť jsme byli výchovným systémem směrováni i zde ve střední Evropě, byť ve sféře neo-trockistického SSSR pod dominátem známého hesla " PO OSVĚTIMI BY SE UŽ TŘI VELKÉ LIDSKÉ SKUPINY LIŠÍCÍ SE BARVOU PLETI NEMĚLY NAZÝVAT RASAMI".
  A proč vlastně? A proč je toto vůbec nutné řešit? Je snad něco špatného na výrazu rasa, pokud se k sobě tyto skupiny chovají tak, jak by se k sobě měli lidé chovat? A to je právě ono jádru pudla. Protože v historii byly odjakživa tyto skupiny lidí a nejenom ony, ale i náboženství, sociální, politické, ekonomické a jiné systémy, proti sobě štvány. A kým to bylo? Samotné, obyčejné členy těchto velkých societ by to ani nenapadlo. Měli vždy dost co na práci, aby se uživili a přežili. Kdo tedy tato nepřátelství způsobil?
  Systém měl mnoho dalších důvodů, ale základním byla budoucí konstrukce, jež teď stále více vyplouvá z kaliště moci. MULTIKULTURALISMUS a NWO! Např. elity Židů klidně nechaly kvůli tomu bezcitně zavraždit v koncentračních táborech miliony svých soukmenovců, byť dle Y-DNA i oni byli členy Bílé Rasy. Kdo vyvraždil indiány? A proč? Kdo decimoval černou a žlutou populaci? A proč? ATD...
  Když jsem téma rasy vypustil, tak jsem měl na mysli, že o tomhle a i o jiném budete uvažovat. Zvláště dnes, když někdo chce vytvořit nejenom jeden planetární stát, ale vlastně i jednu planetární populaci. Tedy pomísenou rasu už naprosto bez dějin. A navíc tu chce nejvýše půl miliardy obyvatel.
  Necítíte se ohroženi? Cítíte, že? A proč myslíte, že zde byly někým tyto tři rasy vysazeny? Náhoda? Zde na blogu přeci správně říkáte, že náhody neexistují. A představte si "STAV VĚCÍ", že pod dominancí svědomí jsou tu řízené tři velké rasy, které spolu spolupracují jako rovný s rovným na základě svých do genetiky vložených předností. Je to snad blbost? Nebo slušné lidské řešení?
  Představte si, že ONI!!! jsou schopni dnes přemístit migrací stovky milionů lidí do míst s pro ně naprosto nevyhovujícím klimatem. Navíc zde dojde k prolnutí různých speciální zdravotní, sociálních a náboženských problémů, které vznikají vždy při hromadném spolužití ras. A pak už jenom ke genocidě!
  Není to druhé řešení s variantami již dlouho usedlých a již asimilovaných kdysi cizinců, rozumnější? A těch variant je při dobré vůli spojené se svědomím určitě velké množství.
  Ale to, co se tu dnes děje je pouze projevem řízeného ZLA s využitím teorie OPRAVDOVÉ A SKUTEČNĚ DRSNÉ RASOVÉ NENÁVISTI. Matěj

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.