úterý 19. června 2012

Znát pravdu o minulosti svého národa
Čtenáři zde vědí, že si vážím historie a tedy našich předků, tak jak někdy popisuji z Véd a Sumérských spisů. Je tam totiž velká životní pravda a mnoho znalostí, které po jistém zlomu měly být zapomenuty a svět od té doby šel cestou násilí, nenávisti, tak jak to vidíme kolem sebe dnes. Vážím si lidí, kteří nepanáčkují podle tohoto nám vnuceného systému a hledají i uvnitř sebe tu zapomenutou pravdu. Ona stejně vyplave na povrch a o to je to pak horší pro strůjce polopravd, které nám předkládají jako zákon a pravdu. Je to od nich vždy jen hra, která má za úkol neztratit svou moc nad druhými, prostě rozdělovat a panovat.
Zde máte článek sice z historie, ale velmi důležité historie a myslím si, že dnes velmi aktuální pro poznání a tím i odkrytí směrů, kterými jsou národy manipulovány.


 Historii píší vítězové. My jsme byli v 17. století, vinou své nesvornosti poraženi, elita národa vybita či přinucena k emigraci a naše země byla na tři století ovládnuta svými sousedy. Už z této vcelku známé skutečnosti se dá vyvodit, že mnohé v naší minulosti bylo jinak než jak nám bylo a doposud je předkládáno a jak ke své vlastní škodě věříme i my.
            Domníváme se například, že jsme a vždy jsme byli malým, bezvýznamným národem, který byl ve srovnání se svými sousedy spíše na nižší úrovni. To je ale verze vítězů. Uveďme si zde některá fakta, která do tohoto obrazu příliš nezapadají.
            Československé legie jako jediné dokázaly úspěšně vzdorovat přesile bolševických armád a na několik let udržet pod kontrolou značnou část ruského území. Turci, kteří po půl tisíciletí smrtelně ohrožovali Evropu, byli zastaveni za významného přispění našeho národa, který po více jak 200 let nesl hlavní tíhu boje proti tureckému nebezpečí. V době husitských válek jsme dokázali zvítězit nad armádami celé Evropy a navzdory tehdy všemocné katolické církvi jsme se stali první protestantskou zemí. Za vlády císaře Karla IV. a některých Přemyslovců patřilo české království mezi nejvýznamnější evropské státy a vícekrát se na našem území rozhodovalo o osudech Evropy. A ještě dříve, kam už národní povědomí téměř nedosahuje, za dob Velké Moravy a Sámovy říše jsme byli místní velmocí, která dokázala opakovaně rozdrtit největší vojenskou sílu tehdejší Evropy – armády Franků.
Děsivá porážka, kterou Frankové utrpěli u Wogastisburgu a po které se půl století neodvážili vstoupit na slovanské území, nemohla být dílem nějakého malého, teprve před nedávnem se zde usídlivšího kmene. Tvrzení, že naši předkové osídlili toto území až v pátém století našeho letopočtu, v době stěhování národů, je verzí germánských dějepisců a je to pravda jen zčásti. V pátém století do střední Evropy dorazily bojovné kmeny Čechů a Polanů, které později sehrály významnou roli při zadržování germánského náporu. První, mnohem početnější vlna slovanského osídlení však proběhla už před rokem 1000 př. n. l. Tento přátelský, mírumilovný lid vykácel pralesy, vysušil močály a proměnil je v úrodná pole a pastviny. V průběhu staletí postavil množství osad, hradišť. Vždy s otevřenou náručí přijímal příchozí a vždy tvořil na našem území většinu (i v době příchodu Keltů a Germánů). Jeho sídla se rozkládala na území od Alp až k Černému moři, od Baltu až po Jadran. Dokladem toho, jak velká byla oblast osídlená našimi předky a dorozumívající se staroslověnštinou je i fakt, že křesťanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří přišli z oblasti dnešního Řecka, se bez potíží dorozuměli s místním obyvatelstvem.
            Původním náboženstvím tohoto národa byl bráhmanismus, z jehož bohů a bohyň časem povstal slovanský panteon v čele s Perunem. Naši předkové měli ve velké úctě stromy (lípy), studánky a prameny, věřili v existenci přírodních bytostí (víl, rusalek, skřítků atd.) s nimi spjatých. Prajazykem, kterým se dorozumívali před odchodem ze své dávné vlasti, ležící někde na území dnešního Iránu, byl sanskrt. Sanskrtská věta „Kavajó dhané lubjanti“, tj. Pěvci milují dary, vcelku jasně ukazuje na příbuznost se staroslověnštinou. Z oblasti Iránu si také přinesli symbol lva, který je dodnes součástí našeho státního znaku.


            Tento národ se po dlouhou dobu řídil příkazy svých náboženských textů, z nichž jeden z hlavních byl Ahinsa (nenásilí, neubližování). V důsledku toho se stával častým cílem agrese výbojných národů.
            Římany byl nazýván „Ethné megalá“ (převeliký národ). Existují o tom četné záznamy v římských letopisech a kronikách a byl oním národem, který zastavil římskou expanzi za Dunaj. Po dlouhou dobu nebyl centrálně řízen a vojensky organizován a jsa napaden, bránil se udatně, ale nevojensky. Teprve po pádu Říma, pod narůstajícím tlakem Franků (slovo Frank vzniklo od staroslověnského wranken, tj. vrahové) vytvořil centrálně řízené státní útvary (Sámova říše a Velká Morava). Jejich vyspělost dokumentují i dochované zápisky arabských kupců z 9. stol., kteří přestože procestovali celý tehdy známý svět včetně byzantských velkoměst, stanuli v úžasu před sídlem krále Svatopluka a nazvali ho „Doposud nikdy nevídaným hradem“.
            Skutečnost, že tak málo víme o Velké Moravě i o tom, co bylo předtím, má několik příčin. Jednou z nich je i stavební materiál používaný našimi předky. Většinu svých staveb vytvořili ze dřeva, kterého bylo na našem území vždy nadbytek, a z cihel z nepálené hlíny.     I vlivem této skutečnosti byl rozsah zkázy způsobený Maďary po pádu Velké Moravy obrovský. Popelem lehla většina sídel, hradišť, chrámů, tvrzí a spolu s nimi i vše ostatní. Další příčinou je nezájem vládců nástupnických států o pravdivou interpretaci minulosti.       A tak dnes víme o Velké Moravě méně než o vzdálených říších zaniklých před mnoha tisíci lety.

Po pádu Velké Moravy vojsko českého knížete obsadilo malou část území zaniklé říše. Zbytek byl postupně poněmčen, pomaďarštěn, popolštěn, porumunštěn… Je doložitelné, že ještě za vlády Karla IV. existovala na severozápadě od našich hranic dvě slovanská království (Horní a Dolní Lužice), že přinejmenším polovina dnešního Rakouska, které ve středověku patřilo k zemím koruny české, mluvila slovansky, že i části Bavorska byly v té době ještě obývány Slovany. Také na území dnešního Maďarska, přes tvrdou maďarizaci, existovaly ještě v 19.  a ve větší míře v 18. stol. slovansky mluvící vesnice.
            Maďaři, když se s dovolením vládců Velké Moravy usídlili v Panonii, byli kočovným mongolským kmenem. Od svých hostitelů se naučili řemeslům, zemědělství i všemu ostatnímu. Odvděčili se tím, že když většina bojeschopných mužů hájila západní hranice před dalším nájezdem Franků, vpadli svým hostitelům do zad a tím způsobili zánik říše. To, že dnes vypadají jako Evropané a ne jako Mongolové, je díky skutečnosti, že do sebe v průběhu staletí přijali většinu slovanských genů (dnes mají Maďaři 70 – 80% slovanské krve).
            Morava si po dlouhou dobu udržovala, vedle značné míry samostatnosti, i jazykovou, zvykovou a povahovou odlišnost od Čech, která doznívá ještě i dnes. Jazyk Moravanů            a Slováků si byl po dlouhou dobu velmi blízký, protože vycházel ze společného základu – staroslověnštiny. Staročeština zase měla mnohé společné rysy se staropolštinou.
Dnes už jen málo z nás ví, že jsme spolu se Slovinci, Slováky, Slezany (i polskými) jedním z posledních zbytků kdysi velikého, vyspělého, bohatého národa. To, co se dělo po dlouhá staletí, kdy nám přicházející cizáci brali náš majetek, půdu, ženy, se v moderní obdobě děje     i dnes. Našemu národu dokonce hrozí, že klesne na ještě nižší úroveň, než je úroveň někdejších agresorů, kteří ho o tolik připravili.
            Po roce 1989 jsme se důvěřivě otevřeli světu. Dravé a bezohledné zahraniční firmy, banky i jednotlivci, jejichž hlavním cílem bylo urvat co nejvíc, se vrhli na naši zemi. Političtí vůdci jim v tom nejenže nebránili, ale dokonce je povzbuzovali (V. Klaus: „Jen víc takových Kožených“) a asistovali jim.
            Výsledek je pro nás téměř tragický. Žijeme v zemi, kde nám toho už moc nepatří. Stát, přestože v krátké době rozprodal většinu majetku, má obrovský dluh. Je nám předkládána úpadková kultura a vnucován konzumní styl života spojený s rychlým zadlužováním rodin. Lichva a prostituce už začínají být prezentovány jako normální způsob podnikání. Vychytralost už má přednost před poctivostí, překupnictví před pracovitostí.
Kdo zastaví tento úpadek?
Duše národa volá o pomoc. Nenechme ji zahynout.

Slávek Popelka

Dodatek: Otiskuji zde jeden příspěvek i s mou odpovědí, myslím, že mnohým je záměr příspěvku jasný.
 
Doporučuji všem aby prověřili p. Popelku a jeho suitu. Před časem byl na internetu soupis a hodnocení dosavadní činnosti jeho skupiny. Na mne to udělalo dojem že směřují jinám než říkají. Podporuje je také jeden miliardář. Ten určitě nesleduje svůj prospěch. Není to nějaká kulišárna?

Je zde článek, který odpovídá starým Védám a i vykopávkám jak z Velké Moravy tak i z celého světa. Nebudeme nikoho prověřovat, nepoužíváme metody StB ( žij a nech žít, pokud tě to neohrožuje na životě) a nakydat se dá na každého velmi lehce, včetně nějakých soupisů a hodnocení. Zde byl jeho článek a ten se trefil velmi dobře. Byl dobře napsán a ve svém závěru velmi pravdivý. Dojem může mít každý rozdílný, ale v zásadě musí vzniknout v jeho vlastní mysli a ne ovlivněn cizím dojmem a to už nezmiňuji třeba možnou averzi k dotyčnému a může záměrně jinou osobu špinit. Kdo je bez viny, hoď po něm kamenem. Příště takové manýry zde ani nepustím, to jen na vysvětlenou!!!! Zde jsou slušní lidé!

15 komentářů:

 1. Nikdy mi nešlo do hlavy,proč se vynakládá tolik úsilí,aby vštípili našemu národu,že jsme banda zlodějů,povalečů a neschopných blbců bez hrdosti.Ted už bych to i chápala.Ale co tak sleduji,daří se jim to celkem dobře,někteří se za svůj národ přímo stydí a klidně na to přistoupili,že takoví jsme.Na to odpovídám,že nejsem žádný lhář ani zloděj a jestli si tak připadá,jeho věc...Jak tohle všechno ještě zkončí?Ale já vím,všechno je tak jak má :). T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždycky ten slušnej přitahoval grázly, cítili, že se mohou strefovat a ponižovat, ale když se ten hodnej a slušnej začne ozývat a nenechá si to, jsou z toho celí podivočelí, voda je už kalná a smrdí, proto se musí vyčistit.

   Vymazat
 2. Vážení.
  Musím malinko oponovat v několika bodech. Slovanský jazyky nveznikly ze staroslověnštiny, ale z ruštiny (je to jedinej jazyk, kterej nemá dialekty a vznikly z něho všechny světový jazyky i v článku uváděněj sanskrt. Přišlo na to nezávisle na sobě několik badatelů. Uvedu jenom dva. Valerij Čudinov a pan Horák ze Zlína (kameraman Týrlový a Zemana), kterej rozluštil systém runovejch nápisů na jejichž základě byl vyluštěn jazyk Et-rus-ků. Z toho kořene vychází i výraz P-rus-ové, atd.. Pana Horáka jedinýho na světě napadlo jít na runy ze strany slovanskejch jazyků a nikoliv západních. Proto na tom ztroskotal i geniální Beřich Hroznej. Pan Horák o tom napsal v roce 93 knihu, tehdy žádnej ohlas (ticho po pěšince). Frank nevznikl ze slova wranken - vrah, ale z frankie - svobodný, ten na západ donesli severní rusové-merovivigove ( me-ra-v-ingli = my děti Ra nesoucí světlo), kteří tam vládli a přinesli vzdělanost a kulturu. Samo nebyl franskej kupec. Ale Slovanský kníže! Slovanský osídlení nebylo jenom na uvádným území, ale od Atlantiku k Pacifiku a hluboko pod 40 rovnoběžku a to desítky tísíc let. Po tomhle obrovský území nepobíhali sem tam žádní zmatení, divocí keltové, germáni, slovani, ale byla tu nesmírně spořádaná a k všem obyvatelům se slušně chovající obrovská říše. I pro mně to bylo moc těžký zkousnout, protože při vyslovení slůvka rus - bylo okamžitě synonymem sovětský a to byla pohroma. Musíme si zvyknout, že nový objevy budou tyhle základní různě upřesňovat a posunovat sem a tam! A já se moc těším až kam to vlastně bude. Popleta Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dík Matěji za upřesnění, třeba se nám pan Popelka ozve, nebo rovněž někdo z těch odvážných, co nemají strach svůj názor prezentovat. Jsem hrdý na to, že jsem Slovan a ti barbaři - taky to tak barbarsky vypadá, dojeli jsme na slušnost, ale nic nekončí.

   Vymazat
 3. Člověk by si spíš asi měl představovat za všema těma národama lidi a ne jen ty panáky a jejich jména,co se nám pořád tady předhazujou jako veledůležitý.Všichni jsou přece důležitý...Nebo si to myslím blbě? T.

  OdpovědětVymazat
 4. Při čtení článku mi taky běhal mráz po těle a přelilo se i pár vln hrdosti. Nesmím se však dívat kolem sebe. Chci-li v sobě nacházet svoje prapůvodní kořeny a pracovat na sobě jako na Slovanovi, musím se zaměřit jen na své nitro. Dokud se budeme z opatrnosti(=STRACHU)) dívat kolem sebe, co na to druzí, pak se to nikam nepohne, nebo spíše pohne, ale tam, kam to směřuje posledních pár století.
  Matěji, zase jsi mne příjemně překvapil.

  OdpovědětVymazat
 5. Vážení.
  Ještě, že tu je Terezka. Já melu pantem, nebo vlastně písmenkama na dvaceti řádcích a neřeknu nic podstatnýho. Jenom vyčteniny. A ta zpropadená ženská řekne úplně všechno, ale lautr úplně všechno důležitý - deseti ... výhradně slovanskejma slovama. Jak já toužím po MATRIARCHÁTU! Terezko, skládám Ti poklonu. Popleta M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matěji,děkuju Ti,to bude asi tím,že už jsem si lokla "stříbrný vodičky" :).Myslím,že ženský mají v sobě "zapsaný" zachování rodu a když se pak najde ženská,která je moudrá a už nerozlišuje "moje"....Kéž by!Ale co Ti budu povídat,vždyt ty nám tady o nich tak hezky píšeš,díky Po(pl)eto :).T.

   Vymazat
 6. Doporučuji všem aby prověřili p. Popelku a jeho suitu. Před časem byl na internetu soupis a hodnocení dosavadní činnosti jeho skupiny. Na mne to udělalo dojem že směřují jinám než říkají. Podporuje je také jeden miliardář. Ten určitě nesleduje svůj prospěch. Není to nějaká kulišárna?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je zde článek, který odpovídá starým Védám a i vykopávkám jak z Velké Moravy tak i z celého světa. Nebudeme nikoho prověřovat, nepoužíváme metody StB ( žij a nech žít, pokud tě to neohrožuje na životě) a nakydat se dá na každého velmi lehce, včetně nějakých soupisů a hodnocení. Zde byl jeho článek a ten se trefil velmi dobře. Byl dobře napsán a ve svém závěru velmi pravdivý. Dojem může mít každý rozdílný, ale v zásadě musí vzniknout v jeho vlastní mysli a ne ovlivněn cizím dojmem a to už nezmiňuji třeba možnou averzi k dotyčnému a může záměrně jinou osobu špinit. Kdo je bez viny, hoď po něm kamenem. Příště takové manýry zde ani nepustím, to jen na vysvětlenou!!!! Zde jsou slušní lidé!

   Vymazat
 7. Víte co si říkám,že Slovanů zbývá pramálo,Iv napsal,že jsme dojeli na slušnost.No ale co když ve finále právě ta "slušnost" nás zachrání!Ještě,tak trochu nesouvisle, nedávno se mne holka ptala,kdy už přiletí její sestřička? Když vezmu v potaz,že doktoři, po tom co se jí stalo,nemohli ani pochopit že jí mozek funguje? Že je za Sluníčkem naše dvojče o tom u nás nikdo nepochybuje!No a když už jsem v tom,tak ještě jedna perla,minulý týden nám nad zahradou po obědě prolétl bezpilotní vrtulník,viděli jsme ho tři dospěláci(a nebyla to ta hračka pro děti!).Radši se nebudu tolik nalejvat tou stříbrničkou. T.

  OdpovědětVymazat
 8. Vážení.
  Musím říct, ajéje lidičky, prověřeno je už lautr všechno a všemi směry. Myslím , že tuhle metodu naposledy použilo neúspěšně naše malilinký sluníčko, když chtělo vyhlásit protektorát nad nad rozlitým mlíkem v tomhle krásným kousínku vesmíru. Popleta M

  OdpovědětVymazat
 9. Narody mozu upadnut a zase povstat.Vela Čechov aj Slovakov pracuje v zahranici kde sa miesa nasa krv z ich.Narod premna viac znamenaju jeho zvyky,povaha,vynaliezavost,sikovnost(a ze tu Cesi Slovaci i Poliaci maju!)...nie majetok statu.Pokial mame nasu zem mame buducnost,a snamy i nase deti.Vsetko ostatne sa moze zmenit.Sme vpodstate pupok sveta..:-) ...Mailo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mailo, je fajn že jste a lidi kteří sem chodí a není jich málo, to už o něčem svědčí, věřte mi!!!!

   Vymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.