úterý 5. února 2013

Kulturní kreativci


Have you heard about cultural creatives?    Slyšeli jste o kulturních kreativcích?
Video for those who believe they are alone. Video pro ty, kteří se domnívají, že jsou sami.

Zveřejněno 27. 01. 2013
K datu         02.02.2013: 1 856 shlédnutí
K datu         03.02.2013: 3 484 shlédnutí
K datu         04.02.2013: 4 363 shlédnutí

Pozn. Rychle rostoucí počet shlédnutí je důkazem rostoucího zájmu o toto téma.
http://www.youtube.com/watch?v=6yICAe4Q-84&feature=player_embedded

Výběr myšlenek, které v tomto video příspěvku zazněly:

Slyšeli jste o kulturních kreativcích? Jejich existence je známkou probuzení společnosti. Jsou to lidé, kteří jsou nositeli významné kulturní změny společnosti.
Lidé si sami určují, jak nejlépe chtějí žít a jak si chtějí zorganizovat své životy. Lidé berou své životy do vlastních rukou a formují si je přímo. Nezabývají se pouze problémy životního prostředí, ale i sociální spravedlivostí, hospodářstvím, chudobou a nespravedlností, protože jsou to problému, které jsou vzájemně provázány. Jde o sdílení hodnot, kterých si ceníme nadevše. Jde o přetváření našich vnitřních životů, myšlenek, emocí, sociálních vztahů a struktur. Sami se rozhodujeme jak si zorganizovat svou práci, Sami rozhodujeme jaké jídlo pěstovat, kolik vody a energie budeme používat.

Ta politika, která nyní existuje, je jen udržování překonaných forem řízení.
Jde o to dělat politiku odzdola, od srdce. S těmito myšlenkami přicházejí lidé, kteří jsou silní z hlediska psychologického, ale i z hlediska spirituálního (duchovního) rozvoje a kteří se zajímají o velké problémy naší doby. Tato populace lidí rychle roste. V roce 1990 to byla v Americe pouhá 2% populace.
Nyní, tj. cca po 20-ti letech to je více než 25%, v Itálii 30%. V Německu je 8-18 mil. kreativců. To vše ukazuje na to, že jde o skutečně velkou změnu.
Kolik takových lidí je třeba k uskutečnění zásadní změny ve společnosti zatím není jasné. 

Současný pohled na svět byl vytvořen na základě Newtonova a Descartova paradigmatu. Konkrétně na základě představy, že každé lidské stvoření představuje jedince, který musí o svou existenci bojovat proti ostatním a že lidé jsou v principu asociální a bojechtivá stvoření.
Opak je pravdou. Lidé jsou navzájem propojeni jako částice v kvantové fyzice. Je to celé postaveno na myšlence, že naše Vědomí ovlivňuje celý náš život, za jistých předpokladů vědění(viz odkazy dole).

Naše Mysl ovlivňuje hmotu. Jakmile toto pochopíme, zcela to změní způsob našeho chápání, našeho přemýšlení o tom, jak působíme na okolní realitu.
Robert Nelson: Na univerzitě v Princetonu existuje projekt globálního Vědomí (Global Consciousness Project). Jde o výzkum všudypřítomného Vědomí.

Paul H. Ray: Kulturní kreativci jsou si navzájem podobní bez ohledu na to, odkud jsou.
Kulturní kreativci představují určitý specifický styl získávání a používání informací. je to způsob pohledu na svět. Způsob přemýšlení o tom, co na světě vidí
a co o něm ví. To je odlišuje od ostatních spoluobčanů z jejich vlastní země.

Světová finanční krize vyústila ve všeobecnou nenávist a odpor vůči bankám.
Dnešní vládci Systému používají proti lidem celou řadu zbraní. Dvě z nich patří mezi ty nejdůležitější. Chamtivost a Strach. Právě strach lidi krotí, aby nic moc nedělali. A jeden ze způsobů, jak toho stavu dosáhnout je systematicky je přesvědčovat, že nemohou nic dokázat, pokud nemají peníze.
Důsledkem je, že dokonce i lidé, kteří jsou tvůrčí, mají nové nápady a nové cíle někdy říkají: „Nemám peníze, nemohu nic dělat.“   To je ovšem iluze.
Ve skutečnosti peníze nejsou potřeba k tomu, abyste mohli změnit svět. Když budeme dělat to, co dělat máme a budeme dělat s nadšením to, co svět potřebuje, tak zdroje přijdou samy.

Kulturní kreativci mají většinou velice obtížně výchozí pozici. Čelí různým překážkám, výzvám, úřadům, lidem, kteří jim brání v jejich práci, lidem, kteří nechápou jejich vize. Ale i přesto jsou dál. Sledují své poslání nezávisle na tom, co ostatní říkají nebo dělají.

Hlína v rukou moudrých se mění na zlato
Je hodně lidí, kteří si chtějí postavit domy sami, aby mohli využívat alternativní zdroje energie a snížit svoje účty, aby žili v prostředí, které je trvale udržitelné.
O komunitách kulturních kreativců jako je např. Hawthorne Valley Farm se mainstream media nezmiňují. Z toho důvodu mnoho lidí vůbec neví, že takové komunity existují.  Je velmi důležité vědět, že máme aktivní, byznysem řízenou cenzuru. Zvlášť o tom, co se týče kulturních kreativců.    

Otázka: Jsou jednotlivci schopni změnit Systém? Jde-li o zajatce, otroky stávajícího Systému, pak záleží na jejich Vědomí. Záleží na tom, zda v sobě naleznou vůli
a dostatek odvahy osvobodit se za zajetí tohoto Systému. 
Jestliže každý člověk na světě udělá jednoho dne něco trochu jinak ne kvůli sobě, ne pro sebe, ale pro někoho jiného, pro dobro druhých, tak se podílí na celkové změně Systému. Jsou chvíle, kdy se všichni musí dát dohromady. Jde o to propojit dávné vědění s moderním chápáním.

Buckminster Fuller: „Nesnaž se měnit starý systém. Vytvoř nový, který učiní ten starý zbytečným.“

V roce 1995, v San Franciscu, Michail Gorbačov uspořádal setkání 300 politiků, kde byla představena idea “Společnosti 20-80“. Jedná se o společnost, v níž „Vítěz bere vše“. Základní myšlenkou této vize bylo, že se svět rozdělí na dvě části. Na 20% obyvatel, jimž bude dovoleno pracovat a budou vytvářet hodnoty pro celé lidstvo a na těch zbývajících 80% obyvatel, kteří budou nadbyteční. Tzv. „Tittytainment“. Kombinace slov „ňadra“ a „zábava“.
Smyslem této vize je dát lidem „chléb a hry“, aby byli hodní a poslušní.

Na co to ukazuje? Na selhání kapitalistického způsobu uvažování. Na selhání Systému.
Je to důkaz mechanistického způsobu uvažování o společnosti a Zemi, způsobu zaměřeného pouze na výkony, na efektivitu. Podle této teorie není na světě potřeba 80% obyvatel. Aby mohli tuto ideu implementovat, je třeba aby těch 80% lidí připravili na to, že se stanou v blízké budoucnosti zbytečnými a těch 20% lidí na roli těch užitečných. Ti u moci mají k dispozici všechny potřebné nástroje k tomu, aby změnili svět ve společnost, kde „Vítěz bere vše“. tento transformační proces
byl  již započat velmi významným mílníkem. Tím je Multilaterální dohoda o investicích (MAI). Tato dohoda již byla v tajnosti projednána se všemi členskými státy OECD (pozn. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development).

 
Politická elita se v roce 1998 s vůdci nadnárodních organizací dohodla na kompletní kapitalizaci celosvětového toku  kapitálu a investic. Co je na této dohodě nejpodstatnější je to, že by nadnárodní korporace získaly velmi zvláštní,  mimořádné pravomoci, které by je učinily mocnějšími, než jsou vlády v jejich vlastních zemích. Mohly by dokonce vést soudní spory proti vládě, pokud si budou myslet, že daná vláda svým jednáním ohrožuje jejich současnost nebo budoucí zisky. Vláda by jim pak musela proplatit ztrátu, která by jim tímto způsobem vznikla.

Tato dohoda odhaluje pravé, skutečné záměry mocenské struktury. Tato dohoda by nás všechny stáhla zpět do temného středověku, do společnosti otroctví za účelem sloužit ambicím určitých lidí.

Lidé nyní budou muset tvrdě bojovat a spojovat se do komunit, aby lidé mohli svobodně žít svoje životy ve zdravé a lidské společnosti, v sociálním systému, který slouží všem. A ne ve vězení, která pro nás připravují.

To, čeho jsme nyní svědky je proces TRANSFORMACE. To znamená, že zde musí být i smrt spolu se znovuzrozením. Dnešní, současný Systém musí zemřít. Už nefunguje. Selhal. Pouze shromažďuje bohatství, majetek a rozsévá chudobu. Je hluboce nehumánní, protidemokratický  a pohlcuje tuto planetu.
Kořeny našich současných problémů spočívají mimo jiné v tom, že všechno v tomto současném Systému pracuje proti našemu Vědomí. Jediný způsob, jak se z toho dostat ven je „probudit se“.  Jedině tak je možné začít pracovat na tom, jak se osamostatnit, osvobodit. Energeticky, zdravotně, finančně, sociálně, informačně, …
Nejprve je třeba pojmenovat všechny hrozby, nebezpečí a rizika této doby a také to, jaké pro nás v této době existují příležitosti a možnosti.        
To, co nyní pozorujeme, to, čeho jsme nyní svědky je kolize epoch a kolize perspektiv rozvoje. Na jedné straně vidíme šance pro rozvoj a vyzrávání lidstva, na druhé nebezpečí úpadku do barbarství a hromadné smrti.

Ervin Lászlo Ph.D., Nobel Peace price Nominee 2004, 2005: „Pokud jde o hlavní trendy, ovlivňující naše přežití, situace je taková, že se buď změníme v horizontu několika let nebo se ocitneme ve velice vážné a možná i nezvratné situaci. Otázkou je, kdy dosáhneme bifurkačního bodu nebo-li bodu chaosu. Čas vyvrcholení se zkracuje. Když se jeden trend přiblíží k bodu chaosu, u ostatních trendů to zrychlí jejich přiblížení ke kritickému bodu.
Tím se systém stává méně a méně stabilním. Když toto všechno vezmeme v úvahu, dostaneme se do horizontu 4-5 let. Toto je kritický bod transformace, kdy musíme začít jednat. Je třeba, abychom se co nejdříve dostali do pozice, kdy budeme schopni využívat nové technologie a rozvinout vhodnější způsoby našeho vlastního zajištění. Před tímto úkolem stojíme právě teď.“

Ervin Lászlo Ph.D., Nobel Peace price Nominee 2004, 2005: „Myslete odlišně, dívejte se na svět jinak, než ostatní. To, co přinášíme, lidé vždy měli, ale v průběhu posledních 200 let na to zapomněli. Je to spojení s ostatními lidmi, se všemi živými bytostmi.“   
       
Jde o to vzdát se starého Systému. Zbavit se např. uhlí a nafty. Bolest a utrpení, jimiž budeme v příštích letech procházet budou přímo úměrné tomu, jak moc se budeme držet starých, překonaných způsobů jednání. Čím víc se jich budeme držet, tím víc bolesti způsobíme sobě a lidem kolem nás. Když přejdeme k úplně jiné energetické technologii, budeme mít šanci předejít celkovému zhroucení. Celá příští dekáda bude o mobilizaci sil a jednání, ale musí být založená na znalostech a vzdělání.

Sherry Ruth Anderson: „Dejte dohromady malý okruh přátel, abyste se mohli spojit.“

Christopher Schaefer: “Malá skupina lidí s jasným cílem, na který se dokáže plně soustředit, může přinést zásadní změny. Takových skupin jsou tisíce a tisíce. Kdybychom o nich věděli, byli bychom plni naděje.“

 Tohle je doba o přebírání iniciativy a hledání řešení. Dostaneme je od lidí kolem nás s jejich vlastními poznatky a zkušenostmi. Dnes je doba zralá k tomu, aby  kulturní kreativci vystoupili do popředí. Je to historická příležitost udělat něco vyjímečného. Příležitost, která se vyskytne jednou za život.“   

Ervin Lászlo Ph.D., Nobel Peace price Nominee 2004, 2005: „Uvažujte o sobě jako o součásti většího celku.Tohle je hluboká spirituální (duchovní) zkušenost. Jsme vskutku navzájem propojeni. Právě díky tomu jednáme jinak. Tak, aby z toho měli prospěch i ostatní lidé. To je základ pro svět vzájemného prospěchu. Tato doba není o elitě, ale o nás všech.“   

Poznámka Iv - Aby celé toto mohlo efektivně fungovat, je třeba prostudovat články o Síle, jinak jsou to jen naše myšlenky, ideály, které nemají tak velkou energii na jasnou změnu, ale za pomoci Vědomí o Síle, která byla lidem zakrývána je možno měnit situaci.


10 komentářů:

 1. U nás ve vsi,jdu na to kulturně :),jsem zde totiž velice populární.Jak mne začne brnět po těle,mluvím se Sílou a říkám,prosim zařid at jsou tady lidi na sebe hodný a přestanou se rasit mezi sebou vzájemně,postarej se aby si lidi pomáhali a chovali se jako lidi.No a něco vám řeknu,ráno na zastávce,zdejší kulturní středisko,přišla paní,bývala sexuální pracovnicí v Holandsku a okamžitě jak se přistěhovala,byla jsem její potíž(dokonce jsme byly u komise na úřadu :),aby si odvykla mi nadávat,kdykoliv je napitá a dnes na zastávce,se na mne smála a vyprávěla :).Síla to zařídila a je klid.Děkuju Iv. T.

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím Iv, že i v naší zemi je dost "kreativců", teď už jen správně uchopit tu Sílu a realizovat změny, které cítíme v sobě. Díky za inspirativní článek a přeji hezký den.

  OdpovědětVymazat
 3. Mně se moc líbilo to video, jak nedávno jeden z kolegů zde vložil pod článek o Síle - jak tam ten klučina skládá ty kameny na sebe. To je skvělá věc, jen tak dělat to co člověk umí a baví ho to - každy kdo jde (plave) kolem se musí zastavit a potěší to nejen oko ale i duši. Šíří se dobrá nálada a v lidech to probouzí kreativitu. Jen tak, nezištně - díky za to.
  DéVé

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj dévé,jasný jak stavěl ty kameny,přímo geniální,nádherné.T.

   Vymazat
  2. Ahoj T. úplně mě to nadchlo a mimo jiné je to ještě moc hezky udělaný technicky - hra se světly, stíny a tekoucí vodou. ;)
   DéVé

   Vymazat
 4. Dobrý večer, díky Iv,Tvoje články zvyšují grády:) TOHLE JE NÁDHERNÉ, věděla jsem o tom něco, tady ovšem perfektní, naprosto povzbuzující informace . Neobyčejně mi to pomáhá pojmenovat si a dát dohromady věci, které jsem věděla, ale bud nerozuměla, nebo nedala do souvislostí. Je nádherný si takovýhle věci přečíst a říct si, . . . no jasně, nebyl to sen, nebyl to jen takový nápad, je to pravda, jede to, je to ono:)))) IVA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to Iva
   Děkuji moc a až půjdete v Mělníce okolo Fotocentra, zajděte a pozdravujte ode mne pana M. Pitharta, stačí říct od Iv z Energie u Pramene. Děkuji

   Vymazat
  2. Tak toho znám, skvělej, udělal mi vždycky nádherný fotky:)))) MĚLA JSEM OD NĚJ FOTKU I VE VÝLOZE, VYFOTIL MĚ, ŽE JSEM VYPADALA JAK HÉÉÉREČKA:))) IVA

   Vymazat
 5. Dalsi z "povinnejch" filmu ktery by mel kazdej videt a pochopit,diky lv,mam z nej dobrej pocit,zaznelo tam vsechno co hlasam,jdu tedy spravnym smerem.......proud

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý den lidičky
  Zpočátku mi pojem kulturní kreativci nebyl úplně jasný,zní velmi sofistikovaně, nicméně si myslím, že kulturních kreativců, které již štve nás konzumní styl života, je více.Kdyby lidstvo bylo pouze sebedestruktivní, tak at si dělá co chce, nicméně naše jednání již delší období ničí mnoho cenného okolo nás a není mi lhostejné, jak dopadnou naše děti a v jakých podmínkách budou žít. Zabývám se alternativní medicínou a docela mě štve, že ačkoliv kromě vyjímek na základě hodně mylné diagnostiky, nemá vedlejší účinky a přesto dokáže léčit, což se nedá říci o alopatické medicíně, ji pojištovny neuznávají.Z pohledu farmaceutických firem je pochopitelné, že jsou proti, neboť pokud by si člověk mohl vybrat, nejšpíš by sáhl nejprve po přirodní medicíně, která je často úspěšná, tudíž by ubylo pacientů, kteří by se museli cpát léky.Podepisovali jsem různé petice za podporu alternativní medicíny,nicméně neúspěšně.Pokud by se vytvořila obrovská skupina lidí, jež by požadovala a neustále bombardovala úřady a pojisťovny o hrazení alternativní terapie alespoň částečně pojištěním, třeba by se konečně něco dělo.
  No,také mě zlobí, že potravinářská komora vesele podporuje používaní "éček" v potraviných, ačkoliv u řady z nich byl prokázán negativní efekt na chování dětí a na trávicí či nervovou soustavu. Uznávám, že jsou i zdraví prospěšná "éčka",nicméně mi nepřijde tak těžké zákazat používání těch zdraví škodlivých. Ráda se "uskromním" a obejdu se bez umělých barviv a spokojím se s méně výraznou zelenou, červenou či třeba proužkovanou.
  Ale opět, jeden člověk toho zmůže málo. Pokud byste věděli, jak probudit ty nahoře, kteří to mají na starosti, dejte vědět.
  hezký den Veronika

  OdpovědětVymazat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.