neděle 9. června 2013

Nemeš generátor II


Dobrý deň,
Z dôvodu vyčerpania prostriedkov na dokončenie prototypu generátora na voľnú energiu som sa rozhodol pre pokus o odpredaj podielu patentových práv vynálezu pohonnej jednotky, ktorý pri všetkej skromnosti predstavuje prelomovú technológiu v oblasti pohonov.
Rád by som Vás vyzval k tomu, aby ste boli nápomocný pri dokončení generátora a to takou formou, že ponúkam na odpredaj podiel na patentových právach vynálezu pohonnej jednotky a tiež ponúkam províziu vo forme percentuálneho podielu (5%) na patentových právach vynálezu pohonnej jednotky za sprostredkovanie, alebo nájdenie kupcu na tento podiel.
Takto som sa rozhodol preto, aby neprišlo k podozreniu, že ide o podvod, pretože vynález pohonnej jednotky je v takom štádiu, že je pripravený na patentovanie, teda je možné v praxi dokázať možnosť fungovania takejto pohonnej jednotky.
K dispozícii je aj vyjadrenie doc. Minárika o tom, že takéto zariadenie nemôže fungovať z hľadiska platných fyzikálnych zákonov.
Takáto pohonná jednotka je schopná pracovať s vysokou účinnosťou a ak si uvedomíte celý potenciál jej využitia, tak si ľahko urobíte obraz o hodnote tohto vynálezu.
Ak teda poznáte niekoho, koho by mohlo zaujímať investovanie do takejto technológie, prepošlite mu dané informácie o možnosti odkúpenia podielu na patentových právach a sprostredkujte kontakt a sľúbená provízia vo výške 5% podielu na patentových právach je Vaša.

Pohonná jednotka:


Jedná sa o úplne nový druh pohonu o ktorom fyzika tvrdí, že nemôže fungovať. Ide totiž o to, že teleso pôsobí samo na seba a je schopné sa vďaka tejto akcii pohybovať. Dal som si vypracovať posudok doc. Minárikom, ktorý tvrdí, že takto zostrojené zariadenie nemôže fungovať. Ja mám ale k dispozícii funkčný model, ktorý dokazuje nesprávnosť tvrdenia odborníkov z oblasti fyziky. Po vypracovaní negatívneho posudku som tento funkčný model prezentoval doc. Minárikovi, ktorý sa nevedel vyjadriť k tomu, ako je možné že toto zariadenie je schopné pohybovať sa, ak naň nepôsobí vonkajšia sila.
V princípe sa jedná o to, že akčná sila sa síce rovná reakčnej, ale reakčnú silu je možné rozdeliť viacerými smermi, dokonca po jej rozdelení ju nasmerovať tak aby pôsobila proti sebe, čím sa vynuluje a tým sa dosiahne stav, kedy priama akčná sila je väčšia, než priama sila reakčná a tým je možné dosiahnuť pohyb hnaného zariadenia požadovaným smerom bez toho, aby na hnané zariadenie pôsobila vonkajšia sila.
Tento druh pohonu má neporovnateľne vyššiu účinnosť než doteraz známe pohony a bude sa dať využiť hlavne v leteckom odvetví. Vďaka tomu, že tu vlastne pôsobí teleso samé na seba a je schopné sa pohybovať, môže toto zariadenie permanentne zvyšovať svoju rýchlosť teoreticky donekonečna.

K dispozícii mám posudok doc. Minárika, ktorý popiera fungovanie takéhoto zariadenia a ako protiklad k tomu mám k dispozícii funkčný model, ktorý dokazuje, že takéto zariadenie funguje a teda, že je prakticky možné a reálne zostrojiť takúto pohonnú jednotku.

No a tu je podstatná časť posudku doc.Ing. Stanislava Minárika, PhD.
Posudok návrhu technického zariadenia pohonnej jednotky NIPASIA

V predkladanom návrhu autor prezentuje princíp hnacieho zariadenia NIPASIA.  Zariadenie pozostáva z telesa „uzatvoreného priestoru“, pohonu  „nárazového hnacieho zariadenia“, „ramena nárazového zariadenia“ a „nárazového telesa“. Originalita riešenia podľa autora spočíva v „prenose pohonnej sily“ generovanej hnacou jednotkou na teleso „uzatvoreného priestoru“ prostredníctvom nárazov „nárazového telesa“ na jeho vnútornú stenu.
Autor návrhu sa domnieva, že pôsobením sily vznikajúcej pri náraze „nárazového telesa“ na „vnútornú stenu uzatvoreného priestoru“ bude generované nenulové zrýchlenie ťažiska celej sústavy zariadenia NIPASIA v smere nárazu. Sústava by tak mala byť poháňaná, t.j. mala by meniť svoj pohybový stav vzhľadom na okolie. Okrem toho zdôrazňuje, že „pohonná jednotka“, „nárazové zariadenie“ ako i „uzatvorený priestor“ sú súčasťou tej istej „hnanej“ sústavy.
Autor v časti „Doterajší stav techniky“ správne podotýka, že doteraz sa na „získanie pohonnej sily“ využíva „odraz od vonkajšieho telesa, alebo telies“. Uvedené tvrdenie je obsahom prvej vety impulzovej, resp. vety o pohybe ťažiska. Podľa tejto vety je vektorový súčet všetkých vonkajších síl pôsobiacich na sústavu priamo úmerný zrýchleniu ťažiska tejto sústavy. Konštantou úmernosti je pritom celková hmotnosť sústavy.
V zariadeniach pozostávajúcich z pohonných jednotiek a hnaných sústav existuje viacero síl, ktorými pôsobia jednotlivé časti uvedených zariadení na seba navzájom alebo na objekty nachádzajúce sa v ich okolí, t.j. na objekty, ktoré nie sú súčasťou týchto zariadení („vonkajšie telesá“).
Sily vzájomnej interakcie, medzi jednotlivými časťami samotného zariadenia sa nazývajú vnútorné sily sústavy. Vnútorné sily pôsobia v zariadení na princípe akcie a reakcie. To znamená, že sa vzájomne nulujú, pretože podľa zákona akcie a reakcie sú obidve sily rovnako veľké, opačne orientované a ležia na jednej priamke. Z rovnice teda vyplýva, že vektorový súčet všetkých vnútorných síl pôsobiacich v sústave je rovný nule.
Takéto vnútorné sily preto nemôžu udeľovať nenulové zrýchlenie ťažisku celého zariadenia a meniť jeho pohybový stav ako celku. To znamená, že vnútorné sily sústavy nemôžu byť hnacími silami.
Hnacími silami môžu byť len sily, ktorými pôsobia jednotlivé časti zariadenia na objekty, ktoré nie sú súčasťou samotného zariadenia (tzv. vonkajšie sily sústavy.
Podľa predloženého opisu autor pravdepodobne považuje zariadenie za izolovanú sústavu a vylučuje odraz od vonkajšieho telesa, alebo telies. V celej sústave nepôsobí žiadna sila, ktorú by bolo možné identifikovať ako vonkajšiu. Z vety o pohybe ťažiska potom vyplýva, že pohybový stav ťažiska sústavy sa v takom prípade nemení. Sústava ako celok nemôže byť urýchľovaná, resp. poháňaná.
Na základe stručného opisu činnosti jednotlivých častí zariadenia sa dá usúdiť, že pri náraze „nárazového telesa“ na vnútornú stenu „uzatvoreného priestoru“ by mohli nastať nasledovné dva prípady:
a)      V prípade, že hnacia jednotka je pevne zavesená na vnútornej stene „uzatvoreného priestoru“, sily vznikajúce pri náraze „nárazového telesa“ budú kompenzované pevnosťou závesu a k zmene pohybového stavu jednotlivých častí zariadenia nedôjde.
b)       Ak hnacia jednotka nie je pevne zavesená na vnútornej stene „uzatvoreného priestoru“, sila vznikajúca pri náraze nárazového telesa udelí telesu uzatvoreného priestoru impulz. Uvedené teleso zmení svoju hybnosť a začne sa pohybovať v naznačenom smere. Zároveň sa nárazové teleso resp. celá hnacia jednotka začne pohybovať v smere opačnom (odrazí sa od vnútornej steny), pričom ťažisko celého zariadenia zostane v pokoji.
Ani jeden z uvedených prípadov nie je zrejme v súlade s predstavou autora o trvalom poháňaní zariadenia ako celku, ktoré zodpovedá nenulovému zrýchleniu ťažiska.

Záver:
Technické zariadenie NIPASIA nemôže pracovať spôsobom opísaným v predloženom návrhu.
Zdôvodnenie:
Autor návrhu považuje pohonnú jednotku a hnané zariadenie za uzavretú sústavu izolovanú od okolia a vylučuje pôsobenie vonkajších síl na jednotlivé jej časti. Predpokladá, že vnútorné sily pôsobiace v sústave udelia ťažisku sústavy nenulové zrýchlenie a budú meniť jeho pohybový stav. Uvedený predpoklad odporuje prvej vete impulzovej, resp. vete o pohybe ťažiska.
                                                                                                  doc.Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Praktický dôkaz o možnosti zostrojenia takejto pohonnej jednotky som pripravený odprezentovať serióznemu záujemcovi o podiel na patentových právach.
Upozorňujem na to, že táto technológia môže byť zneužitá na vojenské účely, preto bolo mojou snahou realizovať najskôr projekt generátora, ale situácia ma núti k tomu, aby som sa pokúsil zabezpečiť financovanie projektov takýmto spôsobom.
S pozdravom Pavol Nemeš

Odkaz na starší článek:  
http://energieupramene.blogspot.com/2013/01/generator-input-120w-output-300w.html

Rovněž je vhodné si přečíst i tento článek, protože vždy se hned někdo vyrojí na nějaké diskuzi a žvaní zdánlivě velmi zasvěceně o nějakém perpetum-mobile jako zaklínadle, ale přitom neví o čem blábolí, ale vše je vhodné pro matení lidí. :http://energieupramene.blogspot.cz/2012/08/volne-energie-skryta-nedorozumeni.html
Video pana Nemeše o svém generátoru ze dne 4.11.2013

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kdo je Anonymní, tedy nepřihlášen, vždy se podepsat, je to základ slušného chování. Většinou nepustím do éteru.